Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 498

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 498 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης της καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου –Διακήρυξη 04/2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 498 : Εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Παύλος Παπατζίκης υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4459/18-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης το οποίο αναφέρεται στο από 14-10-2011 συνημμένο Πρακτικό «Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α». Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:
1. Αναπτύχθηκε ανταγωνισμός με την υποβολή των ανωτέρω τριών (3) προσφορών,
2. Από τις τρεις οικονομικές προσφορές που δόθηκαν, πληρούν τους όρους της διακήρυξης μόνο αυτές της «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και της «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ, ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ»,
3. Η προσφορά του «ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης διότι στην διακήρυξη σελίδα 8 (άρθρο 4), στην Οικονομική προσφορά ρητώς εζητείτο επί ποινή αποκλεισμού το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/2010).
α) Οι ώρες εργασίας των εργαζομένων είναι υπολογισμένες λανθασμένα και δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της κατώτατης νόμιμης αμοιβής της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων
β) Αναφέρεται το διοικητικό κόστος ως μηδενικό, ενώ βάσει του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), πρέπει να υπολογίζεται και εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών των εταιρειών.
4. Σε επισυναπτόμενο έγγραφο της οικονομικής προσφοράς της «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» η προσφερόμενη τιμή ενώ έχει υπολογιστεί σε εξαμηνιαία βάση, αναγράφεται εκ παραδρομής σε ετήσια. Για το έγγραφο αυτό δεν τίθεται θέμα ποινής αποκλεισμού, δεδομένου ότι ζητήθηκαν σχετικές διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και οι οποίες δόθηκαν, στο δε κύριο σκέλος της οικονομικής προσφοράς που εκ των υπολοίπων εγγράφων φέρει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και αποτελεί το καθεαυτό μέτρο σύγκρισης μεταξύ των προσφορών και είναι επί ποινή απορρίψεως, η τιμή δίνεται και αναγράφεται σε εξαμηνιαία βάση όπως ζητείται από την διακήρυξη.
5. Οι προσφερόμενες τιμές των οικονομικών προσφορών που πληρούν τους όρους της διακήρυξης είναι εντός του προϋπολογισμού με χαμηλότερη την προσφορά της «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»,
6 . Υπάρχουν συγκριτικές τιμές από προηγούμενους διαγωνισμούς και το ποσοστό έκπτωσης, που δόθηκε από την «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και ανέρχεται στο 18,13% περίπου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό, οπότε αντίστοιχα και το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (47.922,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, θεωρείται ικανοποιητικό, Π ρ ο τ ε ί ν ε ι : Α) ως μειοδότη την «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στην τιμή των σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (47.922,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Β) την απόρριψη της προσφοράς του κου ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση του συνημμένου πρακτικού Νο2 διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης της καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. Έβρου –Διακήρυξη 04/2011 και την ανάδειξη της εταιρείας «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ως αναδόχου , με οικονομική προσφορά 47.922,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο2 «Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και την ανάδειξη της εταιρείας «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ως αναδόχου του πιο πάνω διαγωνισμού, με οικονομική προσφορά 47.922,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης, ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 498/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ     

 

Διαβάστηκε 602 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 497 2011 Απόφαση 499 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή