Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 487

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 487 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Επιτροπής Προμηθειών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Δράμας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 487 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 4316/2011/03-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (άρθρο 38), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) για την Π.Ε. Δράμας.
Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συγκρότηση επιτροπής Προμηθειών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας για την οποία προτείνονται οι κάτωθι υπάλληλοι της Π.Ε. Δράμας:
1. Θεολόγο Καλαϊτζίδη, Πρόεδρο, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή την Σεβαστή Κωνσταντινίδου, υπάλληλο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Δράμας.
2. Σωφρονιάδη Χαράλαμπο, μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή την Καμπάνταη Αναστασία, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας.
3. Ζαγγίλα Δήμητρα, μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή την Κόλλια Ειρήνη, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Δράμας .
Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Συγκροτεί επιτροπή Προμηθειών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΠΕ Δράμας:

1. Θεολόγο Καλαϊτζίδη, Πρόεδρο, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή την Σεβαστή Κωνσταντινίδου, υπάλληλο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Σωφρονιάδη Χαράλαμπο, μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, με αναπληρωτή την Καμπάνταη Αναστασία, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης.
3. Ζαγγίλα Δήμητρα, μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού, με αναπληρωτή την Κόλλια Ειρήνη, υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.
Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 487/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ           

 

Διαβάστηκε 392 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 486 2011 Απόφαση 488 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή