Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 488

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 488 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπή διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου : «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 488 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 5105/10-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΚΑΠ της ΠΑΜΘ (σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 234/2011απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου Μακεδονίας-Θράκης ). Με την υπ αρ.οικ.1132/28-9-2011 Απόφαση της Περ. ΑΜΘ δόθηκε στο ΤΣΕ της ΔΤΕ ΠΕ Δράμας η εντολή σύνταξης της μελέτης του έργου. Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη ,το έργο θα εκτελεσθεί στην Π.Ε. Δράμας και σε τμήματα του Εθνικού δικτύου των περιοχών Αργυρούπολης-Σταυρού Πετρούσας- Εξοχής και Τελωνείου Εξοχής τα οποία κρίνονται αυτή τη στιγμή ως τα πλέον κατεστραμμένα. Επίσης θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές φωτεινές πινακίδες ταχύτητας και φωτεινοί σηματοδότες αναλάμποντες στην είσοδο και έξοδο του οικισμού Κουδουνίων . Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική μελέτη του έργου του θέματος η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 5101/ 10-10-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τα τεύχη της δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 284.552,84 € + 65.447,15 € Φ.Π.Α. = 350.000 € Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ αποτελούμενη από υπαλλήλους της ΠΕ Δράμας καθώς επίσης τον κ. Ελματζόγλου Ι. Πολ. Μηχ/κό ΕΔΕ ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας , σύμφωνα με το υπ. αρ.70/25-01-2011 έγγραφο του συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας ( χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού ( αρθρο1 παρ.2 του Ν.3669/2008) με αναπληρωτή του τον κ. Παρδαλίδη Στέφανο Πολ. Μηχ/κό.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την συνημμένη διακήρυξη του έργου : «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου» προϋπολογισμού: 350.000,00€ και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:
1. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ/κό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, ως Πρόεδρο
2. Πακαταρίδη Συμεών Τεχν. Ηλ. Μηχ. υπάλληλο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της ΠΕ Δράμας, ως Μέλος.
3. Ιωσηφίδη Νικόλαο Τεχ. Πολ. Μηχ. υπάλληλο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της ΠΕ Δράμας, ως Μέλος.
4. Ι. Ελματζόγλου Πολ. Μηχ. ΕΔΕ ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας.
Με αναπληρωτές, τους:
1. Γεωργιάδη Αναστάσιο Μηχ/γο Μηχ/κό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας.
2. Χριστοφορίδη Γεώργιο Ηλ/γο Μηχ/κό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας.
3. Πάσχο Αθανάσιο Τεχ. Πολ. Μηχ. υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας.
4. Παρδαλίδη Στέφανο Πολ. Μηχ/κό. εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 488/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ           

Διαβάστηκε 365 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 487 2011 Απόφαση 489 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή