Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 486

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 486 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την ΠΑΜΘ ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με υπόθεση προσβολής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και ειδικότερα για την δυνατότητα εγκαταστάσεων των μονάδων αυτών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 486 : Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ με το από 17-10-2011 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το παρόν θέμα αφορά στον διορισμό δικηγόρου για τον χειρισμό της υποθέσεως της προσβολής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία, ιδίως δε τις διατάξεις του ως άνω Πλαισίου περί μεταλλείων και περί μονάδων μεταποίησης ορυκτών πρώτων υλών και την δυνατότητα εγκαταστάσεως των μονάδων αυτών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την υπ’ αριθμ. καταθ. 3682/2009 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία είχε ασκήσει η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου κατόπιν εντολής [τότε] του Δήμου Σαπών και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης. Η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαιτεί την γνώση και την εμπειρία εξειδικευμένου δικηγόρου. Οι υποθέσεις, οι οποίες αφορούν στην θέσπιση του χωροταξικού πλαισίου, στον καθορισμό χρήσεων γης, καθώς και στην επιβολή όρων και περιορισμών, είναι ιδιαιτέρως σύνθετες, καθώς η νομοθεσία περί χωροταξίας συνίσταται σε ένα εξαιρετικώς ειδικό, λεπτομερές και τεχνικό νομοθετικό πλαίσιο. Οι κανόνες αυτοί έχουν, εξ άλλου, ερμηνευθεί από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Εν όψει του σύνθετου, εξαιρετικά ειδικού και τεχνικού χαρακτήρα της υπόθεσης απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την έρευνα στην σχετική νομοθεσία και νομολογία. Επομένως, για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής νομικής εκπροσώπησης της Περιφερείας, θα πρέπει ο χειρισμός της υποθέσεως να ανατεθεί σε εξειδικευμένο δικηγόρο στο διοικητικό δίκαιο, και δη στο χωροταξικό – πολεοδομικό δίκαιο. Η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου έχει εμπειρία άνω των είκοσι ετών στον χειρισμό υποθέσεων διοικητικού δικαίου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των αντίστοιχων διοικητικών αρχών. Η ειδικότητά της αφορά στον τομέα του γενικού διοικητικού δικαίου, αλλά και ειδικότερους τομείς, όπως το δίκαιο περιβάλλοντος, δημοσίων έργων και μελετών, δημοσίων συμβάσεων, απαλλοτριώσεων, το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, το δίκαιο ενέργειας κλπ., με περίπου 300 αποφάσεις επί υποθέσεων που έχει χειρισθεί μόνον από το Συμβούλιο Επικρατείας. Περαιτέρω έχει διδάξει επί 11 έτη δίκαιο περιβάλλοντος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήταν εισηγήτρια και αξιολογήτρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, ανήκουσα στο κύριο διδακτικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ, και έχει συγγράψει νομικές μελέτες και άρθρα. Το γραφείο της είναι δε οργανωμένο με συνεργάτες κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και εξειδικευμένης εμπειρίας.
Επιπλέον, η κα Χαροκόπου έχει χειρισθεί πληθώρα υποθέσεων εφαρμογής και ελέγχου της νομιμότητας χωροταξικών και πολεοδομικών εργαλείων, με τα οποία θεσπίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί (π.χ. Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Περιοχές Β΄ κατοικίας, π.δ. προστατευομένων περιοχών κλπ.). Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι η κα Χαροκόπου έχει χειρισθεί με επιτυχία ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά το παρελθόν τις υποθέσεις της εγκαταστάσεως μεταλλείων και εργοστασίων μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή της Θράκης (σε δύο θέσεις μία πλησίον του οικισμού των Σαπών και μία πλησίον του οικισμού των Πετρωτών). 
Για τους λόγους αυτούς, ο χειρισμός της συγκεκριμένης υποθέσεως ανετέθη στην κα Χαροκόπου, η οποία συνέταξε και κατέθεσε την υπ’ αριθμ. καταθ. 3682/2009 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την ακύρωση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία, ειδικώς όσον αφορά στην περιοχή της Ροδόπης, ιδίως δε τις διατάξεις του ως άνω Πλαισίου περί μεταλλείων και περί μονάδων μεταποίησης ορυκτών πρώτων υλών. Παραλλήλως, με τον διορισμό της κας Χαροκόπου, επιτυγχάνεται η συνέχεια στον χειρισμό της συγκεκριμένης υποθέσεως και εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και η παροχή νομικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου.
Κατόπιν τούτου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον διορισμό ως ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω (Α.Μ. 1280 Δ.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού 1Α, για τον χειρισμό της υποθέσεως της προσβολής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία, ειδικώς όσον αφορά στην περιοχή της Ροδόπης, ιδίως δε τις διατάξεις του ως άνω Πλαισίου περί μεταλλείων και περί μονάδων μεταποίησης ορυκτών πρώτων υλών. Η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία της ως άνω δικηγόρου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Τον διορισμό ως ειδικής πληρεξούσιας, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Αγγελικής Χαροκόπου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω (Α.Μ. 1280 Δ.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκαβηττού 1Α, για τον χειρισμό της υποθέσεως της προσβολής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία, ειδικώς όσον αφορά στην περιοχή της Ροδόπης, ιδίως δε τις διατάξεις του ως άνω Πλαισίου περί μεταλλείων και περί μονάδων μεταποίησης ορυκτών πρώτων υλών. Η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία της ως άνω δικηγόρου. Προς την κα Αγγελική Χαροκόπου δίνουμε τις κάτωθι ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες: Να παρέχει νομική υποστήριξη και νομικές συμβουλές προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να συντάσσει γνωμοδοτικά και ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και να συντάσσει σχέδια διοικητικών εγγράφων σε σχέση με την προαναφερθείσα υπόθεση. Να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή οιουδήποτε άλλου Δικαστηρίου ή Αρχής και να μας εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 3682/2009 αιτήσεως ακυρώσεως, ή άλλων αιτήσεων, προσφυγών κλπ., οποτεδήποτε αυτές προσδιορισθούν ή και μετ' αναβολήν. Να καταθέτει προσθέτους λόγους, να χωρίζει τα κοινά δικόγραφα και να ασκεί χωριστές αιτήσεις ακυρώσεως σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο, καθώς και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της κατά χωρισμόν αιτήσεως ακυρώσεως, να καταθέτει υπομνήματα, να παραιτείται από το δικόγραφο αιτήσεως ακυρώσεως ή από συγκεκριμένο προβληθέντα λόγο ακυρώσεως. Επίσης, να πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση, η οποία είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεση και την περαίωση των ως άνω εντολών, να διορίζει άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, καθώς να εισπράττει το παράβολο από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, να υποβάλλει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης και να εισπράξει το ποσόν από το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, υπογράφοντας οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 486/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

 

Διαβάστηκε 327 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 485 2011 Απόφαση 487 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή