2011 Απόφαση 479

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 479 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Γυναικών Υφαντών των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στον οικισμό την 25η Οκτωβρίου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 479 : Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2470/11- 10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος , ο Σύλλογος Γυναικών Υφαντών θα πραγματοποιήσει το ετήσιο αντάμωμα όλων των Υφαντιωτών στις 25 Οκτωβρίου 2011. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος θα παρουσιάσει με ιδιαίτερο τρόπο τους παραδοσιακούς χορούς τόσο από την Ροδόπη όσο και από την υπόλοιπη Περιφέρεια, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη συνεργασιών και δημιουργία φιλικών σχέσεων, συμβάλλοντας με έναν απλό και συγχρόνως ευχάριστο τρόπο προς την κατεύθυνση καλλιέργειας περιφερειακής συνείδησης. Συμβάλλοντας στη δημιουργία πολιτιστικού έργου και στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης της
περιοχής, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, συνολικού ποσού 800,00 Ευρώ που αφορά την προμήθεια τροφίμων (catering) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 2 λευκά)

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Γυναικών Υφαντών των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στον οικισμό την 25η Οκτωβρίου και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, συνολικού ποσού 800,00 Ευρώ που αφορά την προμήθεια τροφίμων (catering) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Σταύρος Καβαρατζής , οι οποίοι ψήφισαν Λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 479/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ        

Διαβάστηκε 462 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 478 2011 Απόφαση 480 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή