2011 Απόφαση 478

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 478 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανθοχωρίου στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 478 : Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2418/6-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Κάθε χρόνο ανήμερα του Εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθοχωρίου διοργανώνει ετήσιο πανηγύρι, καθώς ο Άγιος είναι ο Προστάτης του χωριού. Φέτος το πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στον οικισμό του Ανθοχωρίου του Δήμου Κομοτηνής. Συμβάλλοντας στην δημιουργία πολιτιστικού έργου, στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης, η υπηρεσία:

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα για την προμήθεια τροφίμων ύψους 300 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανθοχωρίου για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα για την προμήθεια τροφίμων ύψους 500 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 478/2011.

 

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ       

Διαβάστηκε 455 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 14:09
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 477 2011 Απόφαση 479 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή