2011 Απόφαση 480

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 480 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 480 : Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργίας Μαυρανεζούλη – Νικολάου , του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Γεωργίου Ούστογλου και της Περιφερειακής Συμβούλου Ζουμπουλιάς Κουκουβέλα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι

A. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Έβρου και Πρωτογενούς Τομέα ως εξής:
Περιφερειάρχη ΑΜΘ Αριστείδη Γιαννακίδη
1. 06/10/2011 με επιστροφή 7/10/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαο Σηφουνάκη.
2 . 12/10/2011 με επιστροφή 13/10/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γεώργιο Πεταλωτή. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου
1 . 25/09/2011 με επιστροφή 26/09/2011 Σαμοθράκη – Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και Τοπικούς Φορείς. Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γεώργιου Ούστογλου
1 . 25/09/2011 με επιστροφή 26/09/2011 Σαμοθράκη – Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και Τοπικούς Φορείς.
B. Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α (Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει την μετακίνηση της Περιφερειακής Συμβούλου Ζουμπουλιάς Κουκουβέλα ως εξής:
1 . 25/09/2011 με επιστροφή 26/09/2011 Σαμοθράκη – Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και Τοπικούς Φορείς.
Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής , ο οποίος ψήφισε Κατά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 480/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ         

Διαβάστηκε 459 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 479 2011 Απόφαση 481 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή