Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 441

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 441 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης  παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061. Στην Κομοτηνή  σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.   4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2)  Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ  441 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 1496/26-9-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των  μελών της επιτροπής τα εξής: Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη την 1-4-2010 η δε προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες και έληγε  στη 1-4-2011. Από τη 1-4-2011 δόθηκε η πρώτη 3μηνη παράταση έως 1-7- 2011 γιατί εκκρεμούσε η σύνταξη ΑΠΕ, δεύτερη παράταση έως 31-7-2011 για τη σύναψη  συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση εργασιών αξίας 21.882,98€ με ΦΠΑ και τρίτη παράταση έως 30-9-2011για να ολοκληρωθούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και  να τροποποιηθούν οι οδεύσεις των καλωδιώσεων προς τις θέσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που θα μεταστεγαστούν. Με την αρ. πρωτ. 1496/26-9-11  η Ανάδοχος Κοινοπραξία αιτείται παράτασης έως 31-12-2011 επειδή εκκρεμούν η έγκριση του 4ου ΑΠΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Με την αρ. πρωτ.2555/11-7- 2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ ρυθμίζεται η χωροθέτηση και μετακίνηση των υπηρεσιών Π.ΑΜ.-Θ. και ΠΕ Ροδόπης και με το αριθ.οικ.2600/13-07-201 έγγραφο του  Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Α.Μ.-Θ., κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα η μετακίνηση των υπηρεσιών. Για την απρόσκοπτη μετακόμιση και εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων  Μεταφορών και Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες που αφορούν στην αποξήλωση τοιχοπετασμάτων, μεταφορές,  κατασκευή νέων εσωτερικών χωρισμάτων, αποξήλωση ξύλινων εσωτερικών θυρών οι οποίες θα επαναχρησιμοποιηθούν στα νέα χωρίσματα και όπου χρειάζεται την  τοποθέτηση νέων ξύλινων εσωτερικών θυρών, χρωματισμοί, τοποθέτηση περσίδων, θα γίνουν επίσης ειδικές κατασκευές ερμαρίων και ραφιών μεγάλου ύψους, ώστε να γίνει  εκμετάλλευση όλου του διατιθέμενου όγκου. Τέλος για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε μερικά εξωτερικά κουφώματα των γραφείων της Δ/νσης  Μεταφορών (αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λ.π.). Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στα νέα δεδομένα που  προέκυψαν, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος  Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 31- 12-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης»  ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 31- 12-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 441/2011.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ      

 

                              ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                       ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                             ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 335 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 440 2011 Απόφαση 442 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή