Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 440

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 440 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του  Πρακτικού 3/2011 του Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των υπηρεσιών της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ. από 30-9-2011 έως 30-9-2012 (Διακήρυξη 01/2011). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε  μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος  Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 440 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3/2011 Πρακτικό του Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη  παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. από 30-9-2011 έως 30-9-2012 (Διακήρυξη 01/2011). Στο πιο πάνω  Πρακτικό αναφέρεται ότι: η επιτροπή παρέλαβε και μονόγραψε το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος της εταιρείας “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α & Α.Ε”  όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη και προχώρησε στο άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος. Ελέγχοντας, δε, όλα τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης του αποτελέσματος, η επιτροπή αποφασίζει και αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α & Α.Ε” αφού τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά  καλύπτουν τα ζητούμενα της προκήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή εισηγείται την  ανακήρυξη της “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α & Α.Ε” ως μειοδότριας, για την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ στην προσφερόμενη τιμή των πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ,  συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (50.956,00 € ), για όλα τα οχήματα της διακήρυξης. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 3/2011 και την ανάδειξη της εταιρείας “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α & Α.Ε” ως μειοδότριας, για την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ στην  προσφερόμενη τιμή των πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (50.956,00 € ), για όλα τα οχήματα της διακήρυξης. Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 3/2011 και την ανάδειξη της εταιρείας “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α & Α.Ε” ως μειοδότριας, για την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ στην  προσφερόμενη τιμή των πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (50.956,00 € ), για όλα τα οχήματα της διακήρυξης, έως 30-09-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 440/2011.

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   

 

                                                     ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 400 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 439 2011 Απόφαση 441 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή