Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 442

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 442 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση όρων  διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που αφορά στη στέγαση υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν  και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 442 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας  διάταξης η Ελένη Κανίδου υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4105/28-9-2011 έγγραφό  της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας στις 26-9-2011 και σύμφωνα με την αριθ. 417 απόφαση της, η διαδικασία δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου, που αφορά στη στέγαση υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, απέβη άγονη. Ως εκ τούτου, σας στέλνουμε σχέδιο διακήρυξης με  νέους όρους, για την εκ νέου διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας φανερής και προφορικής, (Π.Δ 242/1996 άρθρο 18, με παραπομπή στο άρθρο 6 § 1 και Ερμηνευτική  Εγκύκλιος: Στάδιο 6ο, § 2,3), για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγασθούν σ’ αυτό υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.0813 οικονομικού έτους 2011. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της συνημμένης 05/2011 Διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου που αφορά στη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνημμένη 05/2011 Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου που αφορά στη στέγαση υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου . Η παρούσα απόφαση  έλαβε α/α 442/2011.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                            ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 405 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:09
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 441 2011 Απόφαση 443 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή