Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 427

 κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 427 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας  διαγωνισμού για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕ Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00  μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 427 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών  Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.Η-4238/12-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι, για τις  ανάγκες αποχιονισμού του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την χειμερινή περίοδο 2011 - 2012, κρίνεται απαραίτητη η  προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200,00) τόνων περίπου μη εμπορεύσιμου αλατιού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 € μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ . Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις / Οδοποιία. Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού χιλίων διακοσίων (1.200,00) τόνων περίπου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 € μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου. Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού χιλίων διακοσίων (1.200,00) τόνων περίπου, ενδεικτικού προϋπολογισμού  67.800,00 € μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου. Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α 427/2011.

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                ΤΑ ΜΕΛΗ        

 

                           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                   ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                       ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 414 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 426 2011 Απόφαση 428 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή