Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 428

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 428 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  προμελέτης υδραυλικών έργων και οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης και υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων του  Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου (Α΄ φάση)». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής  μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 428 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της  επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-3816/23-8-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την από 18-12-2009 υπογραφείσα σύμβαση ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό  κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/2005, η εκπόνηση της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.  ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ), στους συμπράττοντες μελετητές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός  αρδευτικού δικτύου σε συγκεκριμένη περιοχή εντός του αγροκτήματος Ερυθροποτάμου. Η δε υδροδότηση του αρδευτικού δικτύου θα γίνει από 6 υπάρχουσες αρδευτικές  γεωτρήσεις. Το πρόγραμμα των απαιτουμένων μελετών περιελάμβανε : Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Προμελέτη αρδευτικού δικτύου Οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου Β.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Ο ανάδοχος μελετητής έχει υποβάλλει την  προμελέτη των υδραυλικών έργων και την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε.) Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 13416/1255/22-04-2010 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και την από 03- 05-2010 εισήγηση των επιβλεπόντων της μελέτης περί έγκρισης της προμελέτης των υδραυλικών έργων αφού έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι μελετητές τήρησαν  τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καθώς και το άρθρο 37 του Ν.3316/2005, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της προμελέτης υδραυλικών έργων της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.  ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)» με την οποία πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξή της  και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια της και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την προμελέτη υδραυλικών έργων και οριστική μελέτη υδραυλικών έργων της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης και υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων  του Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου (Α΄ φάση)», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 428/2011.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

                      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                          ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                     ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 395 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 427 2011 Απόφαση 429 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή