Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 426

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 426 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26  Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ.  1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)  Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο  οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 426 : Εισηγούμενη το έβδομο  θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1348/19-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο  αναφέρονται τα εξής: Στις 10-11-2010 υπογράφτηκε η σύμβαση της μελέτης με συμβατική προθεσμία (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι  την 10-11-2011. Με την υπ’ αρ. 33/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε τρίμηνη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της τοπογραφικής μελέτης και επέκταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως 10-2-2012. Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Π.Π.Ε. υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με το υπ’ αρ. Δ.Τ.Ε. 928/29-6-2011, για την ολοκλήρωση όμως της υδραυλικής μελέτης προαπαιτείται η έγκριση της Π.Π.Ε στην οποία προτείνονται εναλλακτικές λύσεις  διευθέτησης καθώς και η τελικά μελετώμενη λύση που θα πρέπει να είναι συμβατή με την υδραυλική μελέτη. Κατόπιν των παραπάνω, η κ. Κλάδου Αικατερίνη, ως νόμιμη  εκπρόσωπος της αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών, με την υπ’ αρ. 1348/6-9-2011 αίτηση της ζητά εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 τη  χορήγηση παράτασης τριών μηνών και 12 ημερών για την υποβολή της υδραυλικής μελέτης μετά την έγκριση της Π.Π.Ε. Επειδή η υδραυλική μελέτη είναι προαπαιτούμενη  για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης, ζητείται αντίστοιχη παράταση για το συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Δηλαδή προθεσμία υποβολής όλως των  μελετών τέσσερις μήνες και 12 ημέρες μετά την έγκριση της Π.Π.Ε. Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου Σύμπραξης Μελετητών,  η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράτασης 4 μηνών και 12 ημερών για την υποβολή όλων των μελετών μετά την έγκριση της Π.Π.Ε. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης του θέματος 4 μηνών και 12 ημερών για την υποβολή όλων των μελετών μετά την έγκριση της Π.Π.Ε. Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097 , 4 μηνών  και 12 ημερών για την υποβολή όλων των μελετών μετά την έγκριση της Π.Π.Ε. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 426/2011.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ      

 

                          ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                        ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 343 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 425 2011 Απόφαση 427 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή