Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 423

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 423 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ΧΕΠ  ποσού 25.000€ και ορισμό υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ταχυδρομικών τελών της ΠΕ Καβάλας για τα έτη 2011-2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή,  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος  Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία  Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος  απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 423 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 03/3268/8-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο  αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα α) με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του Ν.Δ. 497/74 και του Π.Δ. 470/75 «Περί των υποχρεώσεων και ευθυνών των υπολόγων  των ΝΠΔΔ εξ ενταλμάτων προπληρωμής» και ο τρόπος πληρωμής αυτών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος και τον ορισμό υπολόγων σε βάρος Κ.Α. εξόδων του  Προϋπολογισμού. Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται λόγω της φύσεως των δαπανών ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, β) με το άρθρο 163 του Ν.  3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με το οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γ) το Π.Δ. 144/27-12- 2010 (ΦΕΚ 237 τ. Α΄/ 2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», δ) το άρθρο 12 του ΝΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ε) τα άρθρα 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και  23 του ν.3871/2010 (Α.141), στ) το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194) ζ) Την επιτακτική ανάγκη πληρωμής δαπάνης  ταχυδρομικών τελών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τα έτη 2011 -2012 και η) το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα πίστωσης είναι εντός  του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 25.000,00 ΕΥΡΩ, για την πληρωμή δαπάνης ταχυδρομικών τελών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτη 2011 - 2012, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ.Α.Ε. 3072.0823 οικ. έτους 2011. Το αιτούμενο  ποσό αναλύεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως για ταχυδρομικά τέλη απαιτείται κατά προσέγγιση ποσό 4.500 ΕΥΡΩ μηνιαίως (σύνολο 18.000,00 ΕΥΡΩ). Σχετικά με  το υπόλοιπο ποσό των 7.000,00 ΕΥΡΩ που αιτείται, λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2012 θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό  διάστημα, για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (ταχυδρομικά τέλη για Ιανουάριο και Φεβρουάριο  2012). Τέλος ως υπόλογο προτείνουμε τον Παπαδόπουλο Γρηγόριο του Γεωργίου, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών και με ημερομηνία απόδοσης του εν λόγω χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής την 29η Φεβρουαρίου 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την έκδοση ΧΕΠ ποσού 25.000,00 € για την πληρωμή δαπάνης ταχυδρομικών τελών της ΠΕ Καβάλας για το έτη 2011 - 2012, σε βάρος της πίστωσης του  προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κ.Α.Ε. 3072.0823 οικ. έτους 2011 και ορίζει ως υπόλογο τον Παπαδόπουλο Γρηγόριο του  Γεωργίου, Κλάδου ΥΕ Επιμελητών , με ημερομηνία απόδοσης του εν λόγω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής την 29η Φεβρουαρίου 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 423/2011.

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ                 

 

                                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 497 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:20
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 422 2011 Απόφαση 424 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή