Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 422

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 422 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ανάθεση Νομικής  εκπροσώπησης της ΠΑΜΘ για πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου σε αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ΣτΕ που αφορά άσκηση αίτησης των Σωματείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» , «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος  όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την  Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.   
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 422 :  Εισηγούμενο το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 52046/Ξ-ΓΠΕ1289/9-9-2011 έγγραφό του , έθεσε υπόψη των  μελών της επιτροπής τα εξής: Με το από 19-1-2009 1ο πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης και Οικονομικών του Ν.Δ. Ξάνθης (θέμα 4ο) ανατέθηκε, λόγω της  ιδιαιτερότητας που παρουσίαζε το θέμα (περιβαλλοντικά ζητήματα), στους εξειδικευμένους σε τέτοια ζητήματα δικηγόρους Αθηνών, Νικόλαο Γεννάδιο και Βασίλειο  Παπαδημητρίου, η νομική εκπροσώπηση του τότε Ν.Δ. Ξάνθης στο ΣτΕ, παράλληλα με το νομικό σύμβουλο του Ν.Δ. Ξάνθης Κ. Γούναρη. Η εν λόγω ανάθεση αφορούσε  την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Δημοσίου σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ των σωματείων «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης», «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία» και «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού» κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.108433/29-9-2008 κοινής απόφασης των ανωτέρω υπουργών με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών  όρων για το Έργο: «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στις πεδιάδες Ξάνθης και Κομοτηνής για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφόρων (Ν.  Ξάνθης)». Η εν λόγω πρόσθετη παρέμβαση έχει ήδη ασκηθεί και όσον αφορά τη δικηγορική αμοιβή των παραπάνω αναφερομένων δικηγόρων ακολούθησε σχετική μεταξύ  μας αλληλογραφία, όπου καταλήξαμε συμβιβαστικά στο ποσό των 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σε δεύτερη φάση απαιτείται η νομική μας εκπροσώπηση για άσκηση πρόσθετης  παρέμβασης υπέρ του Δημοσίου στην αίτηση αναστολής εκτελέσεως που άσκησαν τα παραπάνω σωματεία ενώπιον του ΣτΕ κατά της παραπάνω προσβαλλόμενης υπ’αριθμ.  πρωτ. οικ.108433/29-9-2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  Πολιτισμού, η οποία πρέπει και πάλι παράλληλα με το νομικό σύμβουλο της Π.Ε. Ξάνθης Κ. Γούναρη, να ανατεθεί στους ίδιους ως άνω δικηγόρους Αθηνών, Νικόλαο  Γεννάδιο και Βασίλειο Παπαδημητρίου, λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας τους σε τέτοια ζητήματα και κυρίως του γεγονότος ότι αυτοί χειρίσθηκαν την υπόθεση εξ  αρχής. Επίσης να παρασχεθεί η εξουσιοδότηση στους ίδιους δικηγόρους για την υποβολή στο δικαστήριο κάθε εγγράφου σχετικού με την υπόθεση ή άλλου στοιχείου που  κρίνεται απαραίτητο από το δικαστήριο. Η παρέμβασή μας υπέρ του Δημοσίου είναι απαραίτητη, γιατί αν ευδοκιμήσει η ασκηθείσα αίτηση αναστολής θα επέλθει  ανεπανόρθωτη βλάβη στο έργο της μεταφοράς και διανομής νερού στην πεδιάδα της Ξάνθης. Το ποσό της δικηγορικής αμοιβής προσδιορίσθηκε με τη σχετική μεταξύ μας  αλληλογραφία σε 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για το συνολικό χειρισμό της υπόθεσης το ύψος της δικηγορικής αμοιβής ανέρχεται σε 6.000 ευρώ  πλέον ΦΠΑ.Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Tην ανάθεση Νομικής εκπροσώπησης της ΠΑΜΘ για πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου σε αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ΣτΕ που αφορά άσκηση  αίτησης των Σωματείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» , «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» στους ίδιους δικηγόρους που είχαν χειριστεί και παλαιότερα την υπόθεση, δηλαδή τους δικηγόρους Αθηνών ,Νικόλαο Γεννάδιο και Βασίλειο Παπαδημητρίου  παράλληλα με το Νομικό Σύμβουλο της ΠΕ Ξάνθης Κων/νο Γούναρη.Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Αναθέτει την Νομική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ για πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου σε αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ΣτΕ που αφορά άσκηση αίτησης  των Σωματείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» , «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» στους δικηγόρους Αθηνών , Νικόλαο Γεννάδιο και Βασίλειο Παπαδημητρίου παράλληλα με το Νομικό Σύμβουλο της ΠΕ Ξάνθης Κων/νο Γούναρη. Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 422/2011.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


                           ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 415 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 420 2011 Απόφαση 423 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή