Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 424

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 424 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και  κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 424 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 02/3315/22-8-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η μελέτη  του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ AΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕIΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και  εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/4177/ 5-10-2005 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Με την υπ' αριθμ. 07/2529/2-7-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ.  Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Με την υπ' αριθμ. 07/3146/ 9-8-2010, Απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι  όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 153/4-8- 2010). Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 14/9/2010 και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός του έργου έγινε την 27/9/2010 και ανάδοχος  μειοδότης ανεδείχθη η Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 50,00% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Με την υπ' αριθμό 07/5485/ 22-12-2010 απόφαση  Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 38/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού  Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 243/10-11-2010) και β) 44/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης   
283/21-12-2010). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-12-2010 για το ποσό των 768.294,49 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 176.707,73 € ήτοι συνολικά 945.002,22 €. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού έχει ορισθεί η 30-12-2011, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ήμερες από την υπογραφή της  σύμβασης. Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» από 1-1-2011 και μέχρι τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων στην Υπηρεσία, δημιουργήθηκε καθυστέρηση  στη λήψη αποφάσεων. Στις 31-12-2010 έληξε η θητεία του Προϊσταμένου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσματος  Καβάλας. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας ανέλαβε υπηρεσία στις 18-1-2011, επομένως υπήρξε καθυστέρηση 19 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Πριν την έναρξη της εκσκαφής θεμελίων ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες για την ενίσχυση  υφιστάμενου τοίχου από αργολιθοδομή με εφαρμογή τσιμεντενέματος. Η εν λόγω λιθοδομή (ξερολιθιά) βρίσκεται στο όριο του οικοπέδου, είναι κατασκευασμένη από λίθους  χωρίς συνδετικό κονίαμα και στηρίζει την αυλή όμορης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη από το οικόπεδο. Επειδή η εκσκαφή για τη διέλευση του οχετού  ομβρίων έπρεπε να γίνει στο όριο του οικοπέδου, σε επαφή με την ξερολιθιά και σε βάθος 7 μέτρα περίπου, υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης της και κατ' επέκταση κίνδυνος  και για το γειτονικό κτίριο, επομένως ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω εργασιών διήρκεσε 50 μέρες περίπου.Επίσης, πριν την έναρξη  των εργασιών θεμελίωσης ήταν απαραίτητο να γίνει και καθαίρεση ενός τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο βρισκόταν εντός του σκάμματος του νέου κτιρίου και αποκαλύφθηκε όταν ξεκίνησαν οι εκσκαφές. Οι εργασίες καθαίρεσης διήρκεσαν 10 μέρες και καθυστέρησαν τις εργασίες των εκσκαφών. Επιπλέον, οι δυσμενείς καιρικές  συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες δεν επέτρεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερα οι εργασίες εφαρμογής του τσιμεντενέματος δεν μπορούν να γίνουν όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Για το λόγο αυτό υπήρξε καθυστέρηση στο έργο κατά 40 μέρες. Ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά τη χορήγηση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 165 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 12-6-2012. Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παραπάνω λόγους, συνηγορεί στη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 28-4-2012. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να  δοθεί σε κανονική λειτουργία, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 28-4-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική  συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης», μέχρι 28-4-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε  α/α 424/2011.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                         ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

                                ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 393 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 423 2011 Απόφαση 425 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή