Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 420

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 420 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της  04/2011 διακήρυξης περί μίσθωσης χώρου για τη στέγαση των γραφείων της Πρωτοβάθμιας Δ/νσης Εκπαίδευσης Νομού Ξάνθης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26  Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,    
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ.  1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)  Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο  οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 420 : Εισηγούμενη το πρώτο  θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 53444/ΞΔΔΟ:4170/14-9-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της  επιτροπής την 04/2011 Διακήρυξη σχετικά με τη μίσθωση κατάλληλου χώρου προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού  Ξάνθης, η οποία και επισυνάπτεται. Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της συνημμένης 04/2011 Διακήρυξης σχετικά με τη μίσθωση κατάλληλου χώρου προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Νομού Ξάνθης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνημμένη 04/2011 Διακήρυξη σχετικά με τη μίσθωση κατάλληλου χώρου προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Νομού Ξάνθης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 420/2011.

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                     ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                     ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 369 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 421 2011 Απόφαση 422 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή