Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 421

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 421 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Εργασίες προστασίας της αρ.11 Επ. Ο. Προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», αναδόχου: Μακρίδη Μιχαήλ ΕΔΕ. Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος  όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την  Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.    
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 421 :  Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η κ. Αθηνά Καραθανάση , Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της  επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54330/ΞΔΤΕ-2265/16-9-2011 έγγραφό της υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Έργων  έτους 2011 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έσοδα τελών αδείας και μεταβίβασης αυτοκινήτων  οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με πίστωση 53.000,00 € για το 2011 και Τ.Ε.Ο. της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με πίστωση 135.300,00 € για το 2011,  ήτοι με συνολική πίστωση 188.300,00 €, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση που εγκρίθηκε με την αριθμ. 234 / 5 - 9 - 2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Με την αριθμ. 114 / 16 – 9 – 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας & Εμπορίου Νομαρχιακού  Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκε ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με απευθείας ανάθεση, λόγω σοβαρού επικειμένου κινδύνου. Με την αριθμ. 133 / 20 – 10 –  2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκαν η μελέτη, προϋπολογισμού 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α., οι όροι ανάθεσης και η πρόσκληση  εργοληπτικής επιχείρησης για υποβολή οικονομικής προσφοράς, του  έργου του θέματος. Με την αριθμ. 138 / 2 – 11 – 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος  Ξάνθης εγκρίθηκαν η οικονομική προσφορά και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Μακρίδη Μιχαήλ Ε.Δ.Ε., που προσέφερε έκπτωση 6,00 % επί των τιμών  του τιμολογίου της μελέτης του έργου. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε την 18η Νοεμβρίου 2010 για ποσό 188.000,00 €, ήτοι 152.845,53 € για εργασίες και  35.154,47 € για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι 18-11- 2011. Λόγω των εκτεταμένων κατολισθήσεων σε  τμήμα της αριθμ. 11 Επαρχιακής Οδού προς Θέρμες, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που έπληξαν τον Νομό Ξάνθης την 23η Φεβρουαρίου  2010, με συνέπεια το μερικό κλείσιμο της οδού και την επικινδυνότητα διέλευσής της, έγινε η εργολαβία «Συγκράτηση κατάπτωσης πρανούς στην αρ. 11 Επ. Ο. προς  Θέρμες», που αφορούσε στην προσωρινή προφύλαξη τμήματος της οδού από μικροκαταπτώσεις βραχωδών υλικών ή μικροολισθήσεις επιφανειακού μανδύα, με τη  κατασκευή πετάσματος ανάσχεσης καταπτώσεων σε μήκος 50 μέτρων και στην κατασκευή παραλλαγής της οδού σε μήκος 250 μ., με τη χρησιμοποίηση της παλαιάς  χάραξης της οδού, προκειμένου να είναι δυνατή η διέλευση και συνεπώς η χρήση της αριθμ. 11 Επαρχιακής οδού, καθόσον είναι η μοναδική οδός προς τους οικισμούς Άνω,  Μέσων και Κάτω Θερμών, Μέδουσας, Κοτάνης, Διάσπαρτου κλπ., καθώς και προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Την 4 – 9 – 2010, κατά την διάρκεια τοποθέτησης των  τελευταίων συρματοπλεγμάτων του πετάσματος ανάσχεσης, συνέβη νέα πολλαπλής έκτασης κατολίσθηση, στην ίδια θέση που έλαβε χώρα η κατολίσθηση του Φεβρουαρίου 2010. Με την κατολίσθηση αυτή ουσιαστικά καταργήθηκε το πέτασμα ανάσχεσης καταπτώσεων, το οποίο είχε κατασκευασθεί με το εν ενεργεία έργο  «Συγκράτηση κατάπτωσης πρανούς στην αρ.11 Επ. Ο. προς Θέρμες», επειδή ο όγκος των προϊόντων της κατολίσθησης σκέπασε τόσο αυτό, όσο και το κατάστρωμα του  δρόμου. Οποιαδήποτε εργασία απομάκρυνσης των κατολισθήσεων είναι επισφαλής, γιατί αυτόματα θα δημιουργήσει αστάθεια στην περιοχή και νέες κατολισθήσεις, με απρόβλεπτο όγκο και συνέπειες. Έτσι η κυκλοφορία της οδού διεξάγεται αποκλειστικά, από την παρακαμπτήρια οδό, που κατασκευάσθηκε με το παραπάνω έργο, μέχρι  σήμερα.  Για την οριστική επίλυση του προβλήματος, που υπάρχει σε διάφορα σημεία, εκτός του προκειμένου, στην αριθμ. 11 Επαρχιακή Οδό, θα έπρεπε να συνταχθεί  μελέτη από έμπειρη ομάδα μελετητών (γεωλόγων, γεωτεχνικών, συγκοινωνιολόγων, στατικών κ.τ.λ.), η οποία θα εξέταζε διάφορες λύσεις, όπως αλλαγή χάραξης, κατασκευή  “cut and cover” κ.λ.π. και κατόπιν να γίνει η κατασκευή του έργου. Το κόστος των παραπάνω μελετών είναι πολύ υψηλό (πάνω από 1.000.000 ευρώ) και ήταν δύσκολη η εξεύρεση πιστώσεων, το χρονικό διάστημα δε που απαιτείτο για την ανάθεση, σύνταξη των μελετών και κατασκευή του έργου ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Επειδή όμως έπρεπε  άμεσα να εκτελεσθούν ορισμένες εργασίες, στην προσπάθειά μας για την προσωρινή αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονούν, συνετάγη άμεσα μελέτη που αφορούσε στην προσωρινή προφύλαξη της συμβολής της πρόχειρης παράκαμψης από πιθανές μικροκαταπτώσεις βραχωδών υλικών ή μικροολισθήσεις επιφανειακού μανδύα,  με την κατασκευή καινούργιου πετάσματος ανάσχεσης καταπτώσεων σε μήκος 80 μέτρων, σε διαφορετική θέση από το υπάρχον πέτασμα, αλλά και πρόβλεψη εκπόνησης  α) γεωτεχνικής έρευνας με εκτέλεση 2 γεωτρήσεων βάθους 20μ. και β)τοπογραφικής αποτύπωσης του πρανούς και της συμβολής και μελέτη, που πιθανόν θα προκύψει από  τα συμπεράσματα της γεωτεχνικής έρευνας για τη διαπλάτυνση της συμβολής και εκτέλεση των εργασιών που θα προκύψουν από τα συμπεράσματα της γεωτεχνικής  έρευνας, σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και εργασίες που πιθανόν θα προκύψουν από τη συνεχιζόμενη κατολίσθηση, στην προσπάθεια για την όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη απομάκρυνση της συμβολής της παράκαμψης από το κατολισθένον πρανές. Ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, γιατί η  προμέτρησή τους είναι αδύνατη, αφενός λόγω του συνεχιζόμενου φαινομένου της κατολίσθησης, αφετέρου λόγω του ότι πολλές εργασίες θα προκύψουν από τις ειδικές  ερευνητικές μελέτες, που προβλέπονται. Ο παραπάνω τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 του Ν. 3669/2008. Με την αριθμ.  166 / 21 – 12 – 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκε η γεωτεχνική  έρευνα με εκτέλεση 2 γεωτρήσεων βάθους 20 μ. του έργου «Εργασίες προστασίας της αρ. 11 Επ. Ο. προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», από την οποία έρευνα  προέκυψε η δυνατότητα έδρασης της παράκαμψης με απομάκρυνση από το κατολισθένον πρανές στο σημείο της συμβολής, με κατασκευή αποστραγγιστικής – εξυγιαντικής  στρώσης πάχους 1,00 m, από δάνεια θραυστά επίλεκτα υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4 και τοποθέτηση διπλής στρώσης γεωπλέγματος αντοχής Tult 100 kN/m. Ως εκ τούτου υπήρχε η δυνατότητα βελτίωσης της χάραξης και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης πρόχειρης παράκαμψης και έτσι συντάχθηκαν οι απαιτούμενες  μελέτες, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς, τοπογραφική αποτύπωση της οδού και μελέτη οδοποιίας του έργου, από τη θέση του  πρώτου ανάντι της κατολίσθησης ελιγμού, μέχρι τη θέση του πρώτου κατάντι της κατολίσθησης ελιγμού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. 250 / 6 – 7 – 2011 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων των εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, της προμήθειας δανείων υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4, των επιχώσεων, της κατασκευής υπόβασης, της κατασκευής βάσης, των εργασιών ασφαλτικής προεπάλειψης, κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης της οδού και την ανάγκη προμήθειας δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 και  τοποθέτησης διπλής στρώσης γεωπλέγματος αντοχής Tult 100 kN/m. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών, είναι απαραίτητη για την οδική ασφάλεια των διερχομένων, δεδομένου ότι ο δρόμος χρησιμοποιείται τόσο από τους κατοίκους της περιοχής όσο και για την επικοινωνία με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και είναι, όπως προλέχθηκε, η  μοναδική δίοδος. Επειδή όμως οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου, συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., στον οποίο περιλήφθηκαν  εργασίες εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, προμήθειας δανείων υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4, κατασκευής επιχωμάτων, εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων, κατασκευής φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων, σκυροδεμάτων C 16/20 και C 20/25, σιδηρού οπλισμού, κατασκευής υπόβασης, βάσης, ασφαλτικής προεπάλειψης και  ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση και για τις υπόλοιπες εργασίες, οι οποίες αφορούν στην εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, προμήθεια  δανείων υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4, κατασκευή επιχωμάτων, γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kN/m,  κατασκευής υπόβασης, βάσης, ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, προτείνεται να γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Στην παράγραφο 1 του  άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» αναφέρεται ότι: «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το  δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον  ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να  δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής  σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να  υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου  τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό  τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7.». Και επειδή Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, πληρούνται οι  προϋποθέσεις, ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, ακόμη δε και ότι είναι απόλυτα αναγκαίες για την  τελειοποίησή της, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, καθόσον η κατασκευή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για την κυκλοφορία της οδού. Σημειώνεται ότι είναι η μοναδική οδός προς τους οικισμούς Άνω, Μέσων και Κάτω Θερμών, Μέδουσας, Κοτάνης, Διάσπαρτου κλπ. και για την  επικοινωνία με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης 93.943,38 €, ήτοι δαπάνης εργασιών 76.376,73 € και  δαπάνης Φ.Π.Α. 17.566,65 €., άρα ποσοστού υπέρβασης μικρότερου του 50% (76.376,73 / 152.845,53 = 49,97%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, συνεπώς πληρεί  την υποχρέωση ότι, το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης,  σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών θα γίνει από τον ανάδοχο του έργου,  καθόσον σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και τιμές μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της  αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης ανάθεσης εργασιών του έργου «Εργασίες προστασίας της αρ. 11 Επ. Ο. προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», με τον ίδιο  ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 93.943,38 €, ήτοι δαπάνης εργασιών 76.376,73 € και δαπάνης Φ.Π.Α. 17.566,65 €, όπως  εμφανίζεται στο συνημμένο έντυπο του 1ου Α.Π.Ε. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Εργασίες προστασίας της αρ.11 Επ. Ο. Προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», αναδόχου: Μακρίδη Μιχαήλ ΕΔΕ,  συνολικής δαπάνης 93.943,38 €, ήτοι δαπάνης εργασιών 76.376,73 € και δαπάνης Φ.Π.Α. 17.566,65 €, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο έντυπο του 1ου Α.Π.Ε. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Παύλος Δαμιανίδης, ο οποίος ψήφισε Λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 421/2011.

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ         

 

                                       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                            ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                      ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 415 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 08:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 419 2011 Απόφαση 420 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή