Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 416

Κατεβάστε το αρχείο(pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 416 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τευχών δημοπράτησης  και Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 416 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ΄ αριθμ. 1038/20-9-11 έγγραφό της ,  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μας απέστειλε την αρ. 172/πρ.14/6-7-2011  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με προϋπολογισμό το ποσό  των 65.000,00 €. Η παρούσα μελέτη προβλέπει την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε αγροτική οδό που διέρχεται κάτωθι της εθνικής οδού Κομοτηνής - Σαπών. Σε περίπτωση έντονων   βροχοπτώσεων, στην οδό αυτή παροχετεύονται μεγάλες ποσότητες των ομβρίων του οικισμού Αρίσβης, με αποτέλεσμα τη διάβρωση παρακείμενου πρανούς και τη δημιουργία  καταπτώσεων. Ο τοίχος αντιστήριξης θα έχει μήκος 100 m, θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ενώ στις παρειές του τοίχου και του πέδιλου θα τοποθετηθούν σχάρες  οπλισμού Φ8/20. Πριν την κατασκευή του τοίχου, θα προηγηθεί η απαραίτητη εκσκαφή για την έδραση του πεδίλου. Επίσης, θα κατασκευαστεί διάβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα  διαστάσεων 15,00 χ 4.00 χ 0.20 σε παρακείμενο ρέμα, σε αντικατάσταση παλαιότερης κατεστραμμένης διάβασης, για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων του οικισμού στους αγρούς  τους. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος καθώς και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησής του. Η Οικονομική Επιτροπή  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» προϋπολογισμού:63.200,00€, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης και καθορίζει ως τρόπο δημοπράτησης του έργου την ανοιχτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.    
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 416/2011.

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ     

 

                                         ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                            ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 420 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 11:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 415 2011 Απόφαση 417 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή