Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 415

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 415 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και  εκδίκαση ένστασης του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης – Άνω Βυρσίνης» Προϋπολογισμού: 2.070.000,00€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 415 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ΄ αριθμ. 1354/20-9- 11 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 30-8-2011 συνημμένο Πρακτικό δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα προσφορών το σύστημα  προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με τον Ν.3263/04 του έργου του θέματος καθώς , την από 7-9-2011 συνημμένη ένσταση της Κ/ξιας ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του Πρακτικού δημοπρασίας καθώς και στην από 9-9-2011 συνημμένη Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού επί της πιο  πάνω ένστασης. Σύμφωνα με το από 30-8-2011 Πρακτικό διαγωνισμού εφόσον ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά και των οκτώ προσφορών και βρέθηκαν ότι όλες οι προσφορές  πληρούσαν τις τυπικές υποχρεώσεις και έγιναν δεκτές στη συνέχεια του διαγωνισμού και εφόσον ελέγχθηκαν και τα έγγραφα των Τραπεζών για τη γνησιότητα των εγγυητικών  προσφορών, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με προσφορά 801.878,80€ και μέση έκπτωση 57,01%. Στη συνέχεια με την από 7-9-2011  ένστασή της, η Κ/ξια ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στρέφεται κατά του πιο πάνω Πρακτικού ισχυριζόμενη ότι: 1ο η εταιρεία  «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» ,η οποία όπως αναφέρεται στο Πρακτικό είναι η προσωρινή μειοδότρια , θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό γιατί η εγγυητική που κατέθεσε  στο διαγωνισμό , η υπ’αριθμ. 6425/25-8-11 της τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» , δεν αναφέρει ως χρόνο ισχύος τους 7 μήνες από την ημέρα της  δημοπράτησης που ήταν η ελάχιστη χρονική διάρκεια που ζητούνταν από τη διακήρυξη , αλλά «πάσχει αοριστίας όσον αφορά τα χρονικά όρια ισχύος της». 2ο η «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΣΠΥΡΟΣ  Ν. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΓΚΟΥΔΟΣΙΔΗΣ» θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό διότι Α) « αμφότερα τα μέλη της δεν ανέγραψαν ρητά τα εγκλήματα για τα  οποία δεν έχουν καταδικασθεί . Τουναντίον αναφέρονται αορίστως και γενικώς ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.22,2 της διακήρυξης. Πλην όμως η  γενικόλογη και αόριστη αυτή φράση δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης που απαιτεί πλήρη σαφήνεια και διαφάνεια των προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό……»      
Β) στην Υ.Δ. με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των κατατεθειμένων αντιγράφων δεν αναφέρεται η συνημμένη βεβαίωση ΠΕΣΕΔΕ του Α. Γκουδοσίδη η οποία είναι απλό  φωτοαντίγραφο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 19-9-2011 έγγραφό της γνωμοδοτεί ότι : 1ο Α) Η εταιρεία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» υπέβαλλε στο φάκελο των  δικαιολογητικών συμμετοχής της την απαραίτητη εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αυτή ζητείται επί ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 15 της Διακήρυξης , σύμφωνα με το άρθρο 24  του Ν.3969/08 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Έργων ).Οι εγγυητικές συμμετοχής στο διαγωνισμό όφειλαν να έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον επτά μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής  του διαγωνισμού «Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 7 μηνών , από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και  3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση». Η εγγυητική συμμετοχής , η οποία κατατέθηκε από  την εταιρεία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» αναφέρει ως χρόνο ισχύος της , «ισχύει μέχρι την επιστροφή της», την ημερομηνία επιστροφής της, το οποίο σημαίνει χρόνο πολύ  μεγαλύτερο από επτά μήνες . Ως εκ τούτου αυτό δε συνιστά λόγο αποκλεισμού και ούτε αποκρύπτει δόλο προς το δημόσιο . 2ο Α) Στο φάκελο των δικαιολογητικών της «ΚΟΙΝ/ΞΙΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΓΚΟΥΔΟΣΙΔΗΣ» οι δύο συμμετέχοντες υπέβαλλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις στις οποίες αναφέρουν το παρακάτω κείμενο όπως παρατίθεται και  ζητείται επί ποινή αποκλεισμού από το άρθρο 23.2.2 της σχετικής Διακήρυξης. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η επιχείρησή τους: «i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική  διαχείριση ή , προκειμένου περί αλλαδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την  εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της  περίπτωσης αυτής, ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων  έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20  παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).» Συνεπώς δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού .  Β) Στο φάκελο των δικαιολογητικών της «ΚΟΙΝ/ΞΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΓΚΟΥΔΟΣΙΔΗΣ» και οι δύο συμμετέχοντες υπέβαλλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις στις οποίες αναφέρουν επί ποινή απαραδέκτου (άρθρο 23.2.3 της Διακήρυξης ) όλα τα δικαιολογητικά των  οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια . Δεν υποχρεώνονται εκ της Διακήρυξης οι συμμετέχοντες να αναφέρουν και τους αριθμούς πρωτοκόλλου των συνημμένων εγγράφων . Συνεπώς ο  συμμετέχων Γκουδοσίδης Α. αναφέρει στην Υ.Δ. τη βεβαίωση ΠΕΣΕΔΕ και δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού της συμμετέχουσας Κοινοπραξίας . Σύμφωνα με τα παραπάνω , η Επιτροπή  Διαγωνισμού, κρίνει ότι η ανωτέρω αναφερόμενη ένσταση είναι αβάσιμη και εισηγείται να μη γίνει δεκτή . Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού με το οποίο αναδεικνύεται μειοδότης του έργου του θέματος η εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με προσφορά 801.878,80€ και μέση  έκπτωση 57,01% και την απόρριψη της ένστασης της Κ/ξιας ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του Πρακτικού δημοπρασίας  σύμφωνα με τη συνημμένη Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με ψήφους 6 υπέρ 1 κατά και 1 λευκό)

1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εταιρείας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ως αναδόχου του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης – Άνω Βυρσίνης» Προϋπολογισμού:   
2.070.000,00€ με προσφορά 801.878,80€ και μέση έκπτωση 57,01% . 2. Απορρίπτει την ένσταση της Κ/ξιας ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του Πρακτικού δημοπρασίας ως αβάσιμη , σύμφωνα με τη συνημμένη Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού . Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής ο οποίος  ψήφισε κατά και Σταύρος Καβαρατζής ο οποίος ψήφισε λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 368/2011.

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                          ΤΑ ΜΕΛΗ   

 

                                           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                           ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 621 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 11:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 414 2011 Απόφαση 416 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή