Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 417

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 417 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διενέργεια Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ  417 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Με την αριθμ. πρωτ.3647/7-9-2011 εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 13  ΠΔ 242/96 μας υποβλήθηκε η έκθεση καταλληλότητας Ακινήτων η οποία κοινοποιήθηκε με το από 19-9-2011 έγγραφό μας στον μοναδικό ενδιαφερόμενο που είχε υποβάλει προσφορά  τον Σάββα Σεφεριάδη: 40 Εκκλησιών 17 Αλεξ/πολη 68100 (ως νόμιμο εκπρόσωπο των ΑΦΩΝ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Α.Ε., ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ  ΣΑΒΒΑ, ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ). Με το αριθμ. πρωτ. 817/23-9-2011 έγγραφό της  Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου κ. Γεωργίας Μαυρανεζούλη - Νικολάου ορίστηκε ως ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας η 26η Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ. κατόπιν τούτου και σε  εφαρμογή του άρθρου 17 παρ.3 του ΠΔ 242/96 ο πρόεδρος κάλεσε τον μοναδικό ενδιαφερόμενο. Μετά το πέρας της ώρας και εφόσον δεν εμφανίσθηκε κανείς ο Πρόεδρος κήρυξε  τον διαγωνισμό άγονο. Κατόπιν των παραπάνω: Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  176 του Ν. 3852/2010 και σε εφαρμογή του άρθρου 17 παρ.3 του ΠΔ 242/96:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου, διότι δεν προσήλθε o ενδιαφερόμενος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 417/2011.

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                  ΤΑ ΜΕΛΗ            

 

                              ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                           ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

                               ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 466 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 12:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 416 2011 Απόφαση 418 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή