Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 322

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 322 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης» Προϋπολογισμού: 2.070.00,00€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος, Απών ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 322: Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Ευάγγελος Παπαθεοδώρου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 1138/2-8-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος έχει ορισθεί η 30-8-2011. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008, για έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλυτέρου του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον από τον φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο.
β) Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου, από την Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού της έδρας της διανομαρχιακής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν πρόκειται για έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου, ο εκπρόσωπος ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου του
Νομού αυτού. Για τα μέλη της επιτροπής του ανωτέρω εδαφίου (α), προτείνουμε τους:
1.Κωνσταντίνο Καραμανώλη, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2.Κωνσταντίνο Μπάγια, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Δομών-Περιβάλλοντος στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος και αναπληρωτή του προέδρου.
3. Χρύσα Τσιλιγγίρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
4. Ευάγγελο Παπαθεοδώρου Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν.΄Εργων Π.Ε. Ροδοπης
Με αναπληρωτές τους, τους:
1. Ιφιγένεια Θάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν.Έργων Π.Ε. Ροδόπης
2. Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
3. Απόστολο Τζεμίντιπη Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
4. Αθανάσιο Παπασάββα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ στη Δ/νση Τεχν. Εργων Π.Ε. Ροδόπης. Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/08), αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Για τα μέλη της επιτροπής των εδαφίων (β) και (γ), απευθύναμε στο ΤΕΕ και στην ΤΕΔΚ, τα αριθ. 1091/26-7-2011,2567/12-12 2010, έγγραφα μας αντιστοιχα για να ορίσουν εκπροσώπους. Η ΤΕΔΚ με το αριθ.408/21-12-2010 έγγραφό της όρισε τον κ. Δημήτριο Κοτσάκη, τότε Δήμαρχο Κομοτηνής και Πρόεδρο της ΤΕΔΚ και από 1-1-2011 Δημοτικό Σύμβουλο του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής, με αναπληρωτή του τον κ.Μεμέτ Χαλήτ, τότε Δήμαρχο Αρριανών και από 1-1-2011 Δημοτικό Σύμβουλο του Καλλικρατικού Δήμου Αρριανών, και μας γνώρισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 282, παρ.9-11 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», η θητεία των υφισταμένων συλλογικών οργάνων των ΤΕΔΚ, παρατείνεται μέχρι της ανάδειξης των νέων συλλογικών οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Α.Μ.Θ, η οποία θα είναι καθολική διάδοχος. Από το ΤΕΕ αναμένεται η απάντηση που θα ορίζει εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Για τα μέλη της επιτροπής του εδαφίου (δ), απευθύναμε στην ΠΕΔΜΕΔΕ το αριθ.2565/1-12-2010 έγγραφό μας και η ΠΕΔΜΕΔΕ με το αριθ.3589/20-12-2010 έγγραφό της όρισε τον κ. Παντελή- Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό με Αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό. Επίσης αποστείλαμε και στην ΣΑΤΕ το αριθ.2566/1-12-2010 έγγραφό μας χωρίς να έχουμε απάντηση.
Τα ανωτέρω μέλη που όρισαν η ΤΕΔΚ και η ΠΕΔΜΕΔΕ, προτάθηκαν για όλα τα έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλυτέρου του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., που τυχόν θα δημοπρατηθούν για το έτος 2011. Γραμματέας της επιτροπής προτείνεται η κ. Αργυρώ Γκιγκίλα, Διοικητικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε .Ροδόπης με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Αγιαννίτη, Διοικητικό της ίδιας υπηρεσίας Με το αριθ. 1178/09-08-2011 έγγραφό της, η Δ.Τ.Ε μας γνωστοποίησε και τα μέλη του ΤΕΕ που ορίζονται για την επιτροπή του εν λόγω διαγωνισμού.
Για τους λόγους αυτούς, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από τους:
1.Κωνσταντίνο Καραμανώλη, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2.Κωνσταντίνο Μπάγια, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Δομών-Περιβάλλοντος στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος και αναπληρωτή του προέδρου.
3. Χρύσα Τσιλιγγίρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
4. Ευάγγελο Παπαθεοδωρου Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Εργων Π.Ε. Ροδοπης
5.Δημήτριο Κοτσάκη εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης.
6.Αντώνιο Σίδερη, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ
7.Παντελή-Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ.
Με αναπληρωτές τους:
1.Ιφιγένεια Θάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν.Έργων Π.Ε. Ροδόπης
2.Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
3.Απόστολο Τζεμίντιπη Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
4.Αθανάσιο Παπασάββα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ στη Δ/νση Τεχν. Εργων Π.Ε. Ροδόπης.
5.Μεμέτ Χαλήτ εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης.
6. Κυριάκο Νικηφορίδη, εκπρόσωπο του ΤΕΕ
7.Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ. Γραμματέα της επιτροπής προτείνεται η κ. Αργυρώ Γκιγκίλα, Διοικητικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε .Ροδόπης με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Αγιαννίτη, Διοικητικό της ίδιας υπηρεσίας. Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/08), αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                                                 

Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης» Προϋπολογισμού: 2.070.00,00€ αποτελούμενη από τους:
1.Κωνσταντίνο Καραμανώλη, Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2.Κωνσταντίνο Μπάγια, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Δομών-Περιβάλλοντος στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος και αναπληρωτή του προέδρου.
3. Χρύσα Τσιλιγγίρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
4. Ευάγγελο Παπαθεοδωρου Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Εργων Π.Ε. Ροδοπης
5.Δημήτριο Κοτσάκη εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης.
6.Αντώνιο Σίδερη, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ
7.Παντελή-Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ.
Με αναπληρωτές τους, τους:
1.Ιφιγένεια Θάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν.Έργων Π.Ε. Ροδόπης
2.Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
3.Απόστολο Τζεμίντιπη Πολιτικό Μηχανικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης
4.Αθανάσιο Παπασάββα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ στη Δ/νση Τεχν. Εργων Π.Ε. Ροδόπης.
5.Μεμέτ Χαλήτ εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης.
6.Κυριάκο Νικηφορίδη, εκπρόσωπο του ΤΕΕ
7.Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Αργυρώ Γκιγκίλα, Διοικητικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε .Ροδόπης με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Αγιαννίτη, Διοικητικό της ίδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 322/2011.


                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 335 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 321 2011 Απόφαση 323 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή