Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 321

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

                                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 321 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16 + 500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ και σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11  Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και )Αθανάσιος  
Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα σκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 321: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. 39776/3-ΔΤΕ-1749/25-07-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:
1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
2. Με την αριθμ. 105/26-8-2010 απόφαση Νομ. Επιτροπής Ν.Δ. Ξάνθης ,εγκρίθηκε η μελέτη του Έργου, με προϋπολογισμό 240.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.
3. Με την αριθ. 135/2-11-2010 και 140/10-11-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου « Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Εθνικής οδού μετά το 16+500 χιλμ.», στον Γαληνό Σταύρο Ε.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 240.000,00 € και με έκπτωση 43,00% .
4. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 29-12-2010 για το ποσό των 140.502,31Ευρώ, ήτοι 114.229,52 Ευρώ για Εργασίες και 26.272,79 Ευρώ για Φ.Π.Α.
5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου , όπως ορίζεται στην αριθμ. 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι περαίωση έως την 26– 06 – 2011.
6. Με την αριθμ.252/6-7-2011 (πρακτικό 22) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκε η παράταση του ανωτέρω έργου μέχρι 26/07/2011 Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική Μελέτη. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης . Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έργου υντάχθηκε , για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των κονδυλίων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου ,που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και  χαρακτηρισμού εκσκαφών και είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή του . Αύξηση έχουμε στην ομάδα Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ κατά 9.639,11 € λόγω χαρακτηρισμού εκσκαφών , στην ομάδα Γ΄ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ κατά 2.659,30€ και στην ομάδα Ε΄ ΣΗΜΑΝΣΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ κατά 661,2€ Μείωση έχουμε στην ομάδα Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ κατά 3.649,60 € λόγω μείωσης της ποσότητας του σιδηρού οπλισμού και στην ομάδα Δ΄ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ κατά 194,74 € Οι ανωτέρω δαπάνες αυξήσεων και μειώσεων είναι χωρίς όφελος και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τους όρους  της εγκυκλίου 20 /26-07-06 Διαχείριση των «επι έλασσον» δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ενόσω εκτελούνταν οι εργασίες εκσκαφών του πρανούς για διαπλάτυνση της οδού, στο τμήμα της προς το τέλος της εργολαβίας και για μήκος 200,00 μ περίπου, άρχισαν να παρουσιάζονται καταπτώσεις λόγω διαβρώσεων του πρανούς από συνεχείς βροχοπτώσεις του  παρελθόντος χειμώνα, κυρίως από τα υψηλότερα τμήματα του πρανούς. Λόγω επικινδυνότητας κρίθηκε απαραίτητη η διαμόρφωση μιας ηπιότερης κλίσης του πρανούς με αποτέλεσμα να  προκύψουν αυξήσεις στις ποσότητες των εκσκαφών. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/08, όπως ισχύει, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων, προσφεύγοντας  στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τις συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή όταν οι εργασίες αυτές  μπορούν μεν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης αλλά είναι απόλυτα αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. Στην παρούσα εργολαβία, είναι φανερό, αντιστοιχούν και οι  δύο περιπτώσεις . Επί πλέον, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε Σύμβαση, επόμενη της αρχικής, συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Το ίδιο αναφέρει και η Εγκύκλιος 8/27-3-96 «Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων Έργων». Στην εν λόγω Σύμβαση θα περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσκαφών γαιωδών και βραχωδών και απομάκρυνσης των επικίνδυνων τεμαχίων κατά τα ανωτέρω. Μετά τα παραπάνω  Και επειδή με το αριθμ. 4 / 20-07-2011 Θέμα ( 2 ) Πρακτικό το Ν. Σ. Δημοσίων Έργων Γνωμοδότησε α) Υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και β) Της σύναψης Σύμβασης εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 55 Ε. Ο. ΜΕΤΑ ΤΟ 16+500 ΧΛΜ , η υπηρεσία:

                                                                                         ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16 + 500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ και σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η κα Ανδρονίκη Κεφαλίδου είπε ότι η έγκριση του Α.Π.Ε. δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Ο.Ε. παρά μόνον η έγκριση της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

                                                                         ΑΠ Ο Φ ΑΣ ΙΖ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε ΙΟ Ψ Η ΦΙ Α
                                                                                 (Με ψήφους 7 υπέρ, και 1 λευκό)
Εγκρίνει τον συνημμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 16.052,10€ του έργου: «Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16 + 500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ. Μειοψήφησε ο κ. Αθανάσιος Μακρής, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφησε λευκό για λόγους πίεσης, όπως είπε, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 321/2011.


                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 328 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 320 2011 Απόφαση 322 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή