Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 320

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)


                                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 320 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου» Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος, Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 320: Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Σούσος από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ’ αριθμ. 3766/4- 8-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 με το ποσό των 200.000 Ευρώ. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού  200.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 2583/29-09–2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 52/19-11-2010 (απόφαση 301) της Ν.Ε. Ν  Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09/12/2010 για το ποσό των 108.307,92 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 08/12/2011. Η  προτεινομένη δαπάνη με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ και την συμπληρωματική σύμβαση είναι για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ 145.637,39 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση από το ποσό της σύμβασης του έργου κατά 37.329,47 Ευρώ ή ποσοστό 34,47%. Κατά τη σύνταξη της μελέτης είχε προβλεφθεί η διαπλάτυνση του τμήματος της επαρχιακής οδού  Προσοτσάνης Καλλιθέας από την νέα γέφυρα επί του ποταμού Αγγίτη έως τον κόμβο προς Καλή βρύση. Με τον 1ο ΑΠΕ και την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών αντιμετωπίστηκε η αύξηση  των εργασιών, που προέκυψαν από προμετρητικά λάθη κατά την σύνταξη της μελέτης, στις εργασίες επιχωμάτωσης της διαπλάτυνσης με κοκκώδες υλικό και των ασφαλτικών εργασιών. Με την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ και την συμπληρωματική σύμβαση που προτείνεται καλύπτεται η αύξηση της δαπάνης προμήθειας της ασφάλτου αλλά και η αύξηση της ισοπεδωτικής στρώσης για την  βελτίωση της επίκλισης της οδού. Επίσης συμπεριλαμβάνονται μικροαυξήσεις των ποσοτήτων οδοστρωσίας και τεχνικών έργων. Οι εργασίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν.  3669/08 α) δεν μπορούν να διαχωρισθούν τεχνικά ή οικονομικά και β) είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση -ολοκλήρωση του έργου. Αρμόδια για την έγκριση του παρόντος 2ου ΑΠΕ και της  συμπληρωματικής σύμβασης είναι η Οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ΑΜΘ μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Δεν απαιτείται νέα παράταση για την  περαίωση του έργου. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

                                                                                   ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής  Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου» ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-9ΩΧ Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176  του Ν. 3852/2010 :


                                                                      ΑΠ Ο Φ ΑΣ ΙΖ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε ΙΟ Ψ Η ΦΙ Α
                                                                           (Με ψήφους 7 υπέρ, και 1 λευκό)
Εγκρίνει τον συνημμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 37.329,47€ του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης  μέχρι Τ.Δ.Ανθοχωρίου». Μειοψήφησε ο κ. Αθανάσιος Μακρής, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφησε λευκό. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 320/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 323 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 319 2011 Απόφαση 321 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή