2011 Απόφαση 319

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 319 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση δύο (2) γεωτρήσεων στις θέσεις «ΙΛΑΝ – ΤΕΠΕ και ΒΑΛΤΕΣ» αγροκτήματος Φωτολίβους». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε  κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής  (αναπληρωματικό) μέλος, Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 319: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ’ αριθμ. 3510/4- 8-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:
1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Κ.Α.Π. 2010 - Τροποποίηση 1η
2. Προϋπολογισμός Μελέτης : 67.479,67 (χωρίς Φ.Π.Α.) & 83.000,00 ( με Φ.Π.Α.)
3. Μειοδοτικός Διαγωνισμός : 02 – 11 - 2010
4. Έγκριση πρακτικού Ανάθεσης : Πρακτικό 51ο, Θέμα 1ο, αριθ. Απόφ. 292/15-11-2010 της
Νομαρχιακής Επιτροπής του .Ν. Σ. Δράμας
5. Ανάδοχος : «Κ.Τ.Ε. ΔΡΑ. Π. Κιλιμτσίδης &Σια Ο.Ε.»,
6. Έκπτωση : 53,195 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 5629 / 14-12-2010
8. Ποσόν σύμβασης : 31.583,45 (χωρίς ΦΠΑ) & 38.847,64 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία : 5 μήνες δηλαδή μέχρι 14-05-2011
10. 1η Παράταση : μέχρι 14-08-2011
11. Αιτούμενη παράταση : μέχρι 14-10-2011
Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά δύο μήνες λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν στην πορεία του έργου αφού ορισμένες εργασίες, που αφορούσαν την διέλευση σωλήνων από αγροτεμάχια, έπρεπε να εκτελεστούν μετά την συγκομιδή της παραγωγής από τους αγρότες. Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τον λόγο και τον χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά δύο μήνες έως 14-10-2011, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και για τον επιπλέον λόγο ότι  για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η σύνταξη τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις. Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 27.449,09 ευρώ με Φ.Π.Α. (όπως περιλαμβάνονται στην 3η Πιστοποίηση). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών  ανέρχεται στο ποσό των 11.398,55 με ΦΠΑ. Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

                                                                                                     ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση δύο (2) γεωτρήσεων στις θέσεις «ΙΛΑΝ – ΤΕΠΕ και ΒΑΛΤΕΣ» αγροκτήματος Φωτολίβους». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                                                  Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση δύο (2) γεωτρήσεων στις θέσεις «ΙΛΑΝ – ΤΕΠΕ και ΒΑΛΤΕΣ» αγροκτήματος Φωτολίβους» μέχρι 14-10-2011
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 319/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 429 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 10:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 318 2011 Απόφαση 320 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή