Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 323

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 323 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Επείγουσα μελέτη βελτίωσης αποστράγγισης γέφυρας Υφαντών».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 323: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 1086/25-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την υπ' αρ. 3/πρ.1/15-1-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με την από 10-3-2010 Σύμβαση, ανατέθηκε στο μελετητικό σχήμα ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ η εκπόνηση της μελέτης του θέματος. Αντικείμενο της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των υδραυλικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας Υφαντών. Η περιοχή που αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα και έχει κατακλυστεί επανειλημμένως καταστρέφοντας ανθρώπινες περιουσίες, βρίσκεται βόρεια της Εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης και ανατολικά του ποταμού Βοσβόζη. Η συγκεκριμένη μελέτη (Υδραυλική και Η-Μ) έχει σκοπό να ερευνήσει τον τρόπο απομάκρυνσης της πλημμυρικής παροχής της περιοχής προς τον ποταμό Βοζβόζη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων εκτάσεων και εγκαταστάσεων. Πράγματι, ο Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα όλα τα τεύχη των μελετών που απαιτήθηκαν κι έτσι το σύνολο της μελέτης εγκρίθηκε με την αρ. 200/πρ.27/22-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής, οπότε και η Υπηρεσία μας εξέδωσε την από 25-7-2011 Βεβαίωση για την περαίωση των εργασιών της Σύμβασης, την οποία σας υποβάλλουμε συνημμένα. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθούν οι αγροτικοί δρόμοι σε λειτουργία, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την οριστική παραλαβή της μελέτης, όπως ορίζεται στην παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                                                 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης «Επείγουσα μελέτη βελτίωσης αποστράγγισης γέφυρας Υφαντών», όπως ορίζεται στην παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 323/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 351 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 322 2011 Απόφαση 324 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή