2011 Απόφαση 315

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 315/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση επαναπροκήρυξης 07/2011 του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 47.640,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη

ΑΠΟΦΑΣΗ 315: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η εισηγήτρια του θέματος κα Ελένη Ιορδανίδου, με το υπ’ αριθμ. 03/οικ. 2727/5-8-2011 έγγραφό της Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους». Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την επαναπροκήρυξη του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 47.640,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., διότι στον διαγωνισμό με διακήρυξη αρ.04/2011 δεν υπεβλήθη καμία προσφορά καθώς και τα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων για τον ορισμό των επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό και παρακαλούμε για την έγκριση τους. Το ποσό του προϋπολογισμού του διαγωνισμού είναι μειωμένο διότι το χρονικό διάστημα που απομένει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011 είναι μικρότερο. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία εισηγείται:
Την έγκριση επαναπροκήρυξης 07/2011 του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 47.640,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. καθώς τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισμού ως εξής: Α)Προτείνει για την επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων της επαναπροκήρυξης του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011, τους παρακάτω υπαλλήλους της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Κουμνιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Λαζαρίδη Ελευθέριο του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας-Αλιείας-Τροφίμων που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ιορδανίδου Ελένη που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενη από την Γκαβέλα Νικολέτα που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.
Β) Προτείνει για την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/10, της επαναπροκήρυξης του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011, τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/10.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη 07/2011 του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 47.640,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. καθώς και τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ενστάσεων ως εξής:
Α) Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων της επαναπροκήρυξης του Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων αποτελούμενη από τους:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-909
2. Κουμνιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Λαζαρίδη Ελευθέριο του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας-Αλιείας-Τροφίμων που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ιορδανίδου Ελένη που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενη από την Γκαβέλα Νικολέτα που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.
Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/10, αποτελούμενη από τους: 1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/10. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 315/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 664 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 09:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 314 2011 Απόφαση 316 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή