2011 Απόφαση 314

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 314/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1/2011 της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του: «Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη

ΑΠΟΦΑΣΗ 314: Εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο εισηγητής του θέματος κ. Καγκαϊδης, με το υπ’ αριθμ. 03/οικ. 2620/1-8-2011 έγγραφό της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 28-7-2011 συνημμένο Πρακτικό 1/2011 της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου του θέματος. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού δεν παρέλαβε φακέλους προσφορών διότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού 1/2011 της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του έργου: «Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό 1/2011 της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του έργου: «Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2011», σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 314/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 578 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 09:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 312 2011 Απόφαση 315 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή