2011 Απόφαση 312

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 312 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρότασης για τη συνδιοργάνωση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καβείρια 2011» σε συνεργασία με το Δήμο Σαμοθράκης

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος, Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, με το αριθ. 3021/4-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το ακριτικό νησί της Σαμοθράκης είναι γνωστό παγκοσμίως για το φυσικό κάλλος, την ιστορία και τον πολιτισμό του. Τα Μυστήρια των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης, ή όπως είναι ευρέως γνωστά, τα Καβείρια Μυστήρια, ενέπνευσαν το Δήμο Σαμοθράκης να διοργανώσει στο νησί για το 2011 μια σειρά πολιτιστικών δράσεων υπό τον τίτλο «Καβείρια 2011», με σκοπό να καθιερωθούν στο μέλλον ως σημαντικός πολιτιστικός θεσμός. Οι δράσεις περιλαμβάνουν μια ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα θεατρικής παιδείας για όλες τις ηλικίες, μουσικές παραστάσεις κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, συναυλίες και προγράμματα μουσικής παιδείας καθώς και οργάνωση πινακοθήκης με μόνιμη έκθεση ζωγραφικής. Οι περισσότερες δράσεις προγραμματίζονται για το καλοκαίρι του 2011, ενώ κάποιες όπως π.χ. τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορούν να συνεχιστούν και αργότερα. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης τουριστών, συμβάλλοντας έτσι και στην οικονομική αναζωογόνηση του νησιού. Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να στηρίξει τη διοργάνωση αυτή με το ποσό των 12.000 € για την κάλυψη διάφορων επιλέξιμων δαπανών που θα προκύψουν, καθώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίζει ηθικά και υλικά την πολύπλευρη ανάπτυξη του ακριτικού αυτού νησιού, που αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες, που συντελούν στην πτώση της τουριστικής του κίνησης, άρα και στην οικονομική του δυσπραγία. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση πρότασης για τη συνδιοργάνωση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καβείρια 2011» σε συνεργασία με το Δήμο Σαμοθράκης

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη θετική εισήγηση της Επιτροπής Τουρισμού – Πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. με το Δήμο Σαμοθράκης του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καβείρια 2011» και τη συγχρηματοδότηση με το ποσό των 8.000 € σε βάρος του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844. Μειοψήφησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αθανάσιος Μακρής, ο οποίος ψήφισε λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 312/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ                  
                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ                               
                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 428 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 09:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 313 2011 Απόφαση 314 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή