2011 Απόφαση 316

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 316 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών 1/2011  και 2/2011 της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του : «Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από ικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου: «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.ΣΥ.Π., του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Γραφείου Τουρισμού Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη ρυσούπολη » με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011 και με προϋπολογισμό:85.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, ημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος, Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2)  ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ  316: Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης ο εισηγητής του θέματος κ. Καγκαϊδης, με το υπ’ αριθμ. 03/οικ. 2526/26-7-2011 έγγραφό της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα από 19-7-2011 και 25-7-2011 συνημμένα Πρακτικά 1/2011 και 2/2011 της  Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου του θέματος. Σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2011 η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τις προσφορές από τους παρακάτω τρείς (3) ενδιαφερόμενους που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό:  1. EXPRESS CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ 2. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3.  CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Παρελθούσης της ώρας λήξεως της προθεσμίας παραλαβής ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος  προμηθευτής. Εν συνεχεία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φακέλους καλά σφραγισμένους, όπως ορίζει η διακήρυξη με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία  και προέβη στην αποσφράγισή τους. Μέσα στους κυρίως φακέλους βρέθηκαν τα ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών  προσφορών μονογράφτηκαν από την Επιτροπή. Εν συνεχεία η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών. Λόγω ότι υπήρχε πληθώρα δικαιολογητικών  και δεν μπορούσαν να εξεταστούν ενδελεχώς ανά φύλλο, η επιτροπή αποφάσισε να επανέλθει τη Δευτέρα, 25/7/2011 για να εξετάσει τα δικαιολογητικά των τριών συμμετεχόντων  τον εν λόγω διαγωνισμό. Οι φάκελοι με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής για φύλαξη. Σύμφωνα με το Πρακτικό 2/2011 η επιτροπή  άρχισε την εξέταση των δικαιολογητικών των προσφορών των παρακάτω τριών (3) συμμετεχόντων: ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-ΦΔΘ 1. EXPRESS CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ 2. ΑΦΟΙ  ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3. CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: α. Στις υπεύθυνες δηλώσεις της EXPRESS  CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ ο δηλών ενώ υπογράφει με ημερομηνία 19/7/2011, το γνήσιο υπογραφής είναι θεωρημένο από το ΚΕΠ με ημερομηνία 15/7/2011 και β. Στις  υπεύθυνες δηλώσεις των ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ο δηλών ενώ υπογράφει με ημερομηνία 19/7/2011, το γνήσιο υπογραφής είναι θεωρημένο από το ΚΕΠ με ημερομηνία 18/2/2011. Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή :

                                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
1. Την απόρριψη των προσφορών των EXPRESS CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ και ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τους παραπάνω λόγους και 2. Την αποδοχή του  ακέλου των δικαιολογητικών του CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως πλήρη και συνεπώς την συμμετοχή του στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήτοι την  αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εκτιμώντας ότι οι λόγοι απόρριψης των δύο προσφορών δεν είναι ουσιώδεις και θα υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός αν τις δεχτεί, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.  3852/2010 : 

                                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
                                                                          (Με ψήφους 5 υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά)

Κάνει δεκτές όλες τις προσφορές των εταιριών 1. EXPRESS CLEANING ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ, 2. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., 3. CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ   ΣΙΑ Ο.Ε. διότι βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ 380/2009 και 560/2009 «…κρίσιμο είναι ποιος είναι ο υπογράφων και όχι πότε υπογράφει ενώπιον του βεβαιούντος το γνήσιο της υπογραφής του.» και συνεπώς και την συμμετοχή και των 3 προσφορών στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήτοι την αποσφράγιση των φακέλων της τεχνικής και οικονομικής  προσφοράς. Μειοψήφησαν το μέλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης που ψήφησε κατά και ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Παύλος Δαμιανίδης και το μέλος κ. Αϊχάν Σιακήρ οι οποίοι ψήφισαν  ευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 316/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 1232 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 10:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 315 2011 Απόφαση 317 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή