Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 285

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 285 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για Ταχυδρομικά Τέλη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος . Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 285: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , το αριθμ. πρωτ. 3647/15-7-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας διακινείται, μηνιαίως, κατά μέσο όρο, η παρακάτω αλληλογραφία: 1.ΑΠΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 233 ΦΑΚΕΛΟΙ: ΚΟΣΤΟΣ 0,70 ο Φάκελος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) 2.ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 20 ΦΑΚΕΛΟΙ: ΚΟΣΤΟΣ 3 Εur o Φάκελος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 3.AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (Courier) 10 ΦΑΚΕΛΟΙ: ΚΟΣΤΟΣ 7,38 Εur o Φάκελος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΄Εχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής ποσού 892 € για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας για την περίοδο Τριμήνου Αυγούστου-Οκτωβρίου 2011 και τον ορισμό της Δημοπούλου Μαρίας, Υπεύθυνης υπαλλήλου Γραμματείας της Υπηρεσίας μας, με ΑΦΜ 073440502, ως υπολόγου . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής ποσού 892 € για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης για την περίοδο Τριμήνου Αυγούστου- Οκτωβρίου 2011 και ορίζει ως υπόλογο για το ΧΕΠ την κ. Δημοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη υπάλληλο Γραμματείας της Υπηρεσίας μας, με ΑΦΜ 073440502.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 285/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 366 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 11:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 284 2011 Απόφαση 286 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή