Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 284

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 284 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Δήμο Αβδήρων, εκδήλωσης στα πλαίσια του πρώτου Βαλκανικού Τουρνουά Παλαίμαχων Ποδοσφαίρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος . Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 284: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , το αριθμ. πρωτ. 3718/15-7- 2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Προκειμένου για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Δήμο Αβδήρων και συγκεκριμένα του πρώτου Βαλκανικού Τουρνουά Παλαιμάχων Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» του Δήμου Αβδήρων και ειδικότερα στις εκδηλώσεις της «ΠΑΤΑΤΙΑΔΑΣ» που θα πραγματοποιηθούν στον οικισμό της Φελώνης στις 23 & 24 Ιουλίου 2011, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη ύψους € 780,00, για την οποία έχει ήδη δεσμευτεί το ανάλογο ποσό με την υπ’ αρ. 8- 07/07/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ77ΛΒ-ΟΚΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια του έργου με κωδικό 0405003 και τίτλο «Έργα Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του προγράμματος ΚΑΠ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΝΔΥΣΕΙΣ. Σκοπός της διοργάνωσης του τουρνουά είναι: α) η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αβδήρων σε ομάδες ανθρώπων από άλλες χώρες και η δημιουργία σχέσεων φιλίας με αυτούς. β) η προώθηση του αθλητικού τουρισμού ως δραστηριότητα υψίστης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 €. Η Περιφέρεια θα καλύψει το ποσό των 780 €. Ο Δήμος Αβδήρων θα καλύψει το ποσό των 1.900 €. Οι παλαίμαχοι Βιστωνίδας θα καλύψουν το ποσό των 320 €. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 780,00 Ευρώ, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 2071.9779 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ, με το Δήμο Αβδήρων, εκδήλωσης στα πλαίσια του πρώτου Βαλκανικού Τουρνουά Παλαίμαχων Ποδοσφαίρου, και την κάλυψη δαπάνης ύψους 780,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 2071.9779 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 284/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 507 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 11:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 283 2011 Απόφαση 285 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή