Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 286

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 286 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων ΑΜΘ . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος . Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 286: Εισηγούμενος το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ , του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης και της Περιφερειακής Συμβούλου Ανδρονίκης Κεφαλίδου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης ως εξής:
Περιφερειάρχη ΑΜΘ Αριστείδη Γιαννακίδη
1. 20/7/2011 με 21/7/2011 Αθήνα - Συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνο Μωραΐτη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννη Οικονομίδη. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη,
1. 12/7/2011 με 13/7/2011 Αθήνα – Συνάντηση στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
2. 21/7/2011 με 22/7/2011 Αθήνα – Σύσκεψη στον ΟΣΚ και συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Δράμας Ανδρονίκη Κεφαλίδου
1. 16/6/2011 με 19/6/2011 Αλεξανδρούπολη – Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ Βαθμού («Η ΑΘΗΝΑ»). 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 286/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 361 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 13:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 285 2011 Απόφαση 287 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή