Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 250

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 250 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς, τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού και μελέτης οδοποιίας, του έργου: «Εργασίες προστασίας της αρ.11 Επ.Ο. προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς» Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.


Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.


Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 250: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 16102/Ξ-ΔΤΕ 773/22-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεχιζόμενων έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα από το Ειδικό Αποθεματικό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με πίστωση 53.000,00 € και Τ.Ε.Ο. της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με πίστωση 41.300,00 €. Με την αριθμ. 114 / 16-9-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας & Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκε ο τρόπος επιλογής
εργοληπτικής επιχείρησης με απευθείας ανάθεση, λόγω σοβαρού επικειμένου κινδύνου. Με την αριθμ. 133 / 20-10-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκαν η μελέτη, προϋπολογισμού 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α., οι όροι ανάθεσης και η πρόσκληση εργοληπτικής επιχείρησης για υποβολή οικονομικής προσφοράς, του έργου του θέματος. Με την αριθμ. 138 / 2-11-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκαν η οικονομική προσφορά και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Μακρίδη Μιχαήλ Ε.Δ.Ε., που προσέφερε έκπτωση 6,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε την 18η Νοεμβρίου 2010 για ποσό 188.000,00 €, ήτοι 152.845,53 € για εργασίες και 35.154,47 € για Φ.Π.Α.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι 18 – 11 – 2011.
Ο ανάδοχος Μακρίδης Μιχαήλ Ε.Δ.Ε. υπέβαλε στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠεριφερειακήςΕνότητας Ξάνθης την 11 – 4 – 2011, την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς και την τοπογραφική αποτύπωση της οδού, συμβατικής αμοιβής 2.370,00 €, του έργου «Εργασίες προστασίας της αρ. 11 Επ. Ο. προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», που εκπονήθηκαν και υπογράφηκαν από τη μελετήτρια Βαβάτση Στυλιανή, Πολιτικό Μηχανικό, με πτυχίο Α στην κατηγορία
16 τοπογραφικές μελέτες και τη μελέτη οδοποιίας, συμβατικής αμοιβής 4.100,00 €, που εκπονήθηκε και υπογράφηκε από το μελετητή Φωκιανό Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, με πτυχίο Α στην κατηγορία 10 μελέτες οδοποιίας.
1. Σύμφωνα με τις παραπάνω συμβατικές αμοιβές μελετών, οι οποίες υπολογίστηκαν με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3316/2005 και με έκπτωση 20%, η συνολική συμβατική αμοιβή ανέρχεται σε 8.000,00 + 2.370,00 + 4.100,00 = 14.470,00 €, άρα με υπέρβαση κατά 2.470,00 €, από τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των 12.000,00 € της μελέτης. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στις παρακάτω αιτίες:
α) Η τοπογραφική αποτύπωση του υπό κατολίσθηση πρανούς έγινε σε έκταση 14,50 στρεμμάτων, αντί της προβλεπομένης έκτασης των 20 στρεμμάτων, με συμβατική αμοιβή 1.165,00 €. β) Από τη γεωτεχνική έρευνα με εκτέλεση 2 γεωτρήσεων βάθους 20 μ., προέκυψε η δυνατότητα την ανάγκη μερικής τροποποίησης της χάραξης της οδού, από τη θέση του πρώτου ανάντι της κατολίσθησης ελιγμού, μέχρι τη θέση του πρώτου κατάντι της κατολίσθησης ελιγμού. Κατόπιν αυτού η τοπογραφική αποτύπωση της κύριας οδού έγινε σε έκταση 20,00 στρεμμάτων, αντί της προβλεπομένης έκτασης των 3 στρεμμάτων, με συμβατική αμοιβή 1.205,00 €. γ) Άρα η συνολική συμβατική αμοιβή των τοπογραφικών αποτυπώσεων είναι 1.165,00 +1.205,00 = 2.370,00 €, αντί της προεκτιμώμενης αμοιβής των 1.000,00 € της μελέτης. δ) Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου ( β ) έγινε η σύνταξη της μελέτης οδοποιίας, με συνολική αμοιβή 4.100,00 €., αντί της προεκτιμώμενης αμοιβής των 3.000,00 € της μελέτης. 2. Σημειώνεται ότι η παραπάνω υπέρβαση θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα. Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι: α) με την αριθμ. 2 / 21 – 6 – 2011 (θέμα 4ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς, της τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού και της μελέτης οδοποιίας του έργου, και β) οι υποβληθείσες μελέτες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς , η υπηρεσία: διαπλάτυνσης του σημείου της συμβολής, με συνέπεια την αλλαγή της οριζοντιογραφίας της οδού και την ανάγκη μερικής τροποποίησης της χάραξης της οδού, από τη θέση του πρώτου ανάντι της κατολίσθησης ελιγμού, μέχρι τη θέση του πρώτου κατάντι της κατολίσθησης ελιγμού. Κατόπιν αυτού η τοπογραφική αποτύπωση της κύριας οδού έγινε σε έκταση 20,00 στρεμμάτων, αντί της προβλεπομένης έκτασης των 3 στρεμμάτων, με συμβατική αμοιβή 1.205,00 €. γ) Άρα η συνολική συμβατική αμοιβή των τοπογραφικών αποτυπώσεων είναι 1.165,00 +1.205,00 = 2.370,00 €, αντί της προεκτιμώμενης αμοιβής των 1.000,00 € της μελέτης. δ) Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου ( β ) έγινε η σύνταξη της μελέτης οδοποιίας, με συνολική αμοιβή 4.100,00 €., αντί της προεκτιμώμενης αμοιβής των 3.000,00 € της μελέτης. 2. Σημειώνεται ότι η παραπάνω υπέρβαση θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα. Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι: α) με την αριθμ. 2 / 21 – 6 – 2011 (θέμα 4ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς, της τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού και της μελέτης οδοποιίας του έργου, και β) οι υποβληθείσες μελέτες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς , η υπηρεσία:

                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς, της τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού και της μελέτης οδοποιίας, του έργου «Εργασίες προστασίας της αρ. 11 Επ. Ο. προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              

                                                   Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                                                         (Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του υπό κατολίσθηση πρανούς, της τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού και της μελέτης οδοποιίας, του έργου «Εργασίες προστασίας της αρ. 11 Επ. Ο. προς Θέρμες από κατολίσθηση πρανούς», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. 

Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής ο οποίος ψήφισε Λευκό.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 250 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 369 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 249 2011 Απόφαση 251 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή