Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 251

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 251 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στις Κάτω Θέρμες» αναδόχου: Σταύρου Αναστασιάδη ΕΔΕ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

 Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. 

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 251: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 27169/Ξ-ΔΤΕ 1238/22-6-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεχιζόμενων έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα από το Ειδικό Αποθεματικό με πίστωση για το 2011 44.099,52 €. Με την αριθμ. 99 / 4 – 8 – 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκε η
Μελέτη και η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου, προϋπολογισμού 45.000,00 €, συμπεριλαμβανομένηςτης δαπάνης για Φ.Π.Α.
Με την αριθμ. 109 / 16 – 9 – 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γενικής Ανάπτυξης,  Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στον πρώτο μειοδότη Αναστασιάδη Σταύρο Ε.Δ.Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 2,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε την 12η Οκτωβρίου 2010 για ποσό 44.099,52 €, ήτοι 35.853,27 € για εργασίες και 8.246,25 € για Φ.Π.Α.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 60 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι 12 – 12 – 2010. Με την αριθμ. 34103/4137/ 25 – 10 – 2010 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. Ξάνθης εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Με την αριθμ. 40429/5014/ 20 – 12 – 2010 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Δ.
Ξάνθης εγκρίθηκε η χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 12 – 6 – 2011.Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  Με την από 3 – 6 – 2011 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στις Κάτω Θέρμες», μέχρι 30 – 9 – 2011, λόγω καιρικών συνθηκών, γιατί μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών, λόγω του ότι τα νερά του χειμάρρου Κομψάτου είναι ακόμη αρκετά, καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί εντός της κοίτης του και μάλιστα η θεμελίωσή του θα γίνει 2,00 μ κάτω από αυτή. Επίσης εκτιμάται ότι σε σύντομοχρονικό διάστημα, η στάθμη των νερών του χειμάρρου θα βρίσκεται στο κατώτατο σημείο και έτσι θα
καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου.  Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤο έργο αφορά την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Κομψάτου,  δίπλα στην αριθμ. 11 Επαρχιακή Οδό. Συνεπώς η θεμελίωσή του θα γίνει σε βάθος 2,00 μ κάτω από την επιφάνεια της κοίτης αυτού. Επίσης προβλέπεται και η αποκατάσταση της δημιουργηθείσας υποσκαφής από τα νερά του χειμάρρου στον παρακείμενο τοίχο αντιστήριξης. Τους χειμερινούς μήνες αλλά και κατά την διάρκεια της άνοιξης στην περιοχή είχαμε πολλές κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα τη διατήρηση υψηλής της στάθμης των νερών του χειμάρρου, με συνέπεια την αδυναμία έναρξης των εργασιών, με δεδομένο ότι το έργο εκτελείται στην
ορεινή περιοχή όπου οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες. Επειδή στην περιοχή, όπου θα κατασκευασθεί το έργο, η χαμηλότερη στάθμη των νερών του χειμάρρου παρατηρείται κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, εκτιμάται ότι μόνον τότε είναι η κατάλληλη περίοδος κατασκευής του έργου. Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι με την αριθμ. 2 / 21 – 6 – 2011 (θέμα 3ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30 – 9 – 2011, η υπηρεσία: 

                                                                      ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στις Κάτω Θέρμες», αναδόχου Σταύρου Αναστασιάδη Ε.Δ.Ε., μέχρι 30 – 9 – 2011.


Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχονταςυπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              

                                                   Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                                                         

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στις Κάτω Θέρμες», αναδόχου Σταύρου Αναστασιάδη Ε.Δ.Ε., μέχρι 30 – 9 – 2011.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 251/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 339 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 250 2011 Απόφαση 252 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή