Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 221

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 221 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η κ. Ελένη Ιορδανίδου υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ΄ όψιν: Το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων ,τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών» , το ΦΕΚ/1291/Β/11-08-2010 περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» ,αναπροσαρμόζεται το ποσό της απευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» , τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το γεγονός της ανάγκης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της.
Ύστερα από τα παραπάνω, και δεδομένου ότι το έργο έχει επείγοντα χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας, παρακαλούμε να εγκρίνετε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι μέσα στα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή έως το ποσό των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ οικονομικού έτους 2011 και ειδικά τον ΚΑΕ 3072.0871.00 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» και έχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας προϋπολογισμού έως 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που είναι σύμφωνα με την ΠΕ Καβάλας επείγοντος χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της. Η παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ οικονομικού έτους 2011 και ειδικά τον ΚΑΕ 3072.0871.00 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 221 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 359 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 220 2011 Απόφαση 226 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή