Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 220

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 220 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για παράβολα ΚΤΕΟ, παράβολα ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων της ΠΕ Έβρου μεταφορικά αυτών και έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 2150/15-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), τις διατάξεις του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010), τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α/22-11- 2010), την αριθμ. 19/14-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών για ποσά άνω των 2.500,00 €, στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ, την Α.Π. Η-1493/12-04-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, την Α.Π. 1466/10-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓ7ΛΒ-ΖΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 5.000,00 € για προμήθεια παραβόλων ΚΤΕΟ και παραβόλων ταξινόμησης δύο φορτηγών αυτοκινήτων, την Α.Π. 1838/31-05-11 (ΑΔΑ: 4A3Ψ7ΛΒ-Ρ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό της χώρας ποσού 1.500,00 € και την με Α.Π. 1849/31-05-11 (ΑΔΑ: 4A3Ψ7ΛΒ-ΙΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για μεταφορικά μηχανημάτων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ποσού 2.000,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 8.500,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου Σκεύα Γεώργιου του Βασιλείου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, προκειμένου να καλυφθεί απαιτούμενη δαπάνη για παράβολα ΚΤΕΟ, παράβολα ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μεταφορικά αυτών και έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Η δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Ειδικός Φορέας 4311 «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων» με τους παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:
1) ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 1466/10-05- 11 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για το ποσό των 5.000,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης.
2) ΚΑΕ 0711 «Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό της χώρας», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 1838/31-05-11 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για το ποσό των 1.500,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης.
3) ΚΑΕ 0829 «Λοιπές μεταφορές», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 1849/31-05-11 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου με το ποσό των 2.000,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης. Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ: 30-11-2011

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 8.500,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου Σκεύα Γεώργιου του Βασιλείου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, προκειμένου να καλυφθεί απαιτούμενη δαπάνη για παράβολα ΚΤΕΟ, παράβολα ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μεταφορικά αυτών και έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Η δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ειδικός Φορέας 4311 «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων» με τους παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:
1) ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 1466/10-05- 11 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για το ποσό των 5.000,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης.
2) ΚΑΕ 0711 «Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό της χώρας», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 1838/31-05-11 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για το ποσό των 1.500,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης.
3) ΚΑΕ 0829 «Λοιπές μεταφορές», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 1849/31-05-11 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου με το ποσό των 2.000,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης. Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ: 30-11-2011

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 220 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 397 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 219 2011 Απόφαση 221 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή