Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 226

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 226 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης: Συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και ακτών με το ερευνητικό έργο «Διαβρώσεις στις Ακτές Ορφανού».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 02/2111/16-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Προγραμματική Σύμβαση του θέματος αφορά την υλοποίηση ερευνητικού έργου για την προστασία των ακτών Ορφανού στον Νομό Καβάλας, γεγονός που θα συμβάλει στην οικονομική και περιβαλλοντική πρόοδο του τόπου. Η Προγραμματική Σύμβαση του θέματος είχε υπογραφεί στις 23-06-2010 μεταξύ του Ν.Δ. Καβάλας και του Πολυτεχνείου Θράκης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.800 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τόσο ο Φ.Π.Α., όσο και η παρακράτηση ποσοστού 12% της καθαρής αξίας υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Δ.Π.Θ. κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΑ 697/22-8-96. Κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Υ. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καβάλας τέθηκε σε εφαρμογή το άρθρο 13, για την τροποποίηση α) του άρθρο 5 της σύμβασης, ως προς την κατανομή της δαπάνης αφού το ποσοστό της προκαταβολής δεν ζητήθηκε, επομένως θα καταβάλλονταν τμηματικά στα επόμενα στάδια, β) του άρθρο 9 της σύμβασης, ως προς τα μέλη παρακολούθησης της σύμβασης, αφού λόγω υπηρεσιακών μεταβολών (άδεια λοχείας και απόσπαση υπαλλήλου) επιβάλλονταν η αντικατάσταση τους. Η Τροποποίηση των άρθρων 5 & 9 της από 23-6-2010 Προγραμματικής Σύμβασης υπογράφθηκε στις 27-12-2010 μεταξύ του Ν.Δ. Καβάλας και του Πολυτεχνείο Θράκης. Σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση η ημερομηνία παράδοσης της τελικής έκθεσης προβλέπονταν η 26-6-2011. Ο Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου του θέματος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, κ. Νικόλαος Κωτσοβίνος, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι την 26-10-2011 για τους εξής λόγους:
1. Από την έως τώρα μελέτη είναι απαραίτητο να διεξαχθούν παρατηρήσεις σχετικά με την μορφοδυναμική της ακτής πλησίον του αλιευτικού καταφυγίου κατά τους θερινούς μήνες.
2. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εκτιμηθεί η εναπόθεση φερτών υλικών, ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου κατά τους θερινούς μήνες, ώστε να αξιολογηθεί η λύση της μεταφοράς άμμου από τα ανατολικά προς τα δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Προγραμματικής Σύμβασης και παράδοσης του τελικού τεύχους μέχρι τις 26-10-2011 ώστε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των παράκτιων διεργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης: Συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και ακτών με το ερευνητικό έργο «Διαβρώσεις στις Ακτές Ορφανού», μέχρι 26-10-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 226 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 306 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 221 2011 Απόφαση 227 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή