Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 205

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 205 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύμβασης συντήρησης ανελκυστήρων Διοικητηρίου Δράμας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 596/1-3-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την από 23/02/2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών της Π.Ε. Δράμας για την συντήρηση των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων που λειτουργούν στο Διοικητήριο Δράμας απαιτείται δαπάνη ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€) μηνιαίως με Φ.Π.Α. Συνήθεις και σχεδόν πάγια τακτική στη λειτουργία της αγοράς είναι ότι ο προμηθευτής ο οποίος τοποθέτησε τον ανελκυστήρα να είναι υπεύθυνος και για την συντήρησή του με την αντίστοιχη, φυσικά στα πλαίσια του ανταγωνισμού της αγοράς, αμοιβή. Ακολουθώντας την τακτική αυτή και μετά από έρευνα αγοράς προτείνουμε την ανάθεση του έργου της συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Δράμας, με την μορφή Συμβάσεως, με μηνιαία δαπάνη πεντακοσίων ενενήντα (590,00 €) πλέον ΦΠΑ, στην Τεχνική Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», διότι, α) είναι η εταιρεία η οποία έχει τοποθετήσει τους ανελκυστήρες β) ο εκπρόσωπός της είναι κάτοχος νόμιμης άδειας συντηρητή ανελκυστήρων και τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις των Β.Δ. 37/23-12-65, 890/68 και η αρ.ΒΔΑ/φδ/12550/422/07-07-87 απόφαση του Υ.Β.Ε.Γ. και γ)είναι συντηρητής των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου αρκετά χρόνια και πάντα συνεπείς στις συμβατικές υποχρεώσεις χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάθεση του έργου της συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Δράμας, με την μορφή Συμβάσεως, με μηνιαία δαπάνη πεντακοσίων ενενήντα (590,00 €) πλέον ΦΠΑ, στην Τεχνική Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου συντήρησης ανελκυστήρων Διοικητηρίου Δράμας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 205 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 450 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 204 2011 Απόφαση 206 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή