Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 204

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 204 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πληρωμής δαπάνης αποκατάστασης ζημιών στην γέφυρα Belley Θόλου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 1955/14-6-2011 έγγραφό της ζητά την έγκριση πληρωμής δαπάνης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην γέφυρα Belley Θόλου» (Αντικατάσταση φθαρμένων διπλάκων και στρωτήρων στη γέφυρα Belley μήκους 16,80μ) ποσού 6.600,00€ με ΦΠΑ, όπως αυτό ανατέθηκε στον ανάδοχο Τσαντσάνη Φώτιο με την υπ’ αριθμ.335/πρακ 58/16-12-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας και παραλήφθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2208/6-5-2011 Βεβαίωση Παραλαβής Εργασιών.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση πληρωμής δαπάνης αποκατάστασης ζημιών στην γέφυρα Belley Θόλου ύψους 6.600,00€ με ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης ύψους 6.600,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του Ειδικού Φορέα 1071 ΚΑΕ:9781, για την αποκατάσταση ζημιών στην γέφυρα Belley Θόλου ΠΕ Δράμας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 204 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 432 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 203 2011 Απόφαση 205 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή