Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 190

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 190 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και εκδίκαση ενστάσεων για το έργο: «Οδός Κέχρου – Χλόης» Προϋπολογισμού: 8.685.000,00€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190: Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Καραμανώλης Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Την 22η Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη , πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ..Ε. Π.Ε. Ροδόπης ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος. Το Πρακτικό του Διαγωνισμού συντάχθηκε και αναρτήθηκε στις 24-03-2011 ημέρα Πέμπτη στον Πίνακα ανακοινώσεων και σας το υποβάλλουμε συνημμένα .Από το διαγωνισμό αποκλείστηκαν οι εταιρείες:
1. ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΑΕ διότι δεν είχε βεβαίωση Τράπεζας για την δανειοληπτική ικανότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 23.3 της διακήρυξης .
2. Η ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ διότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της δεν είχε το χρόνο ισχύος που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της διακήρυξης του έργου.
Κατόπιν τούτου ο πίνακας μειοδοσίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

     1 ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ 3.427.743,95 53,60%
     2. ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ 4.294.570,30 40,08%
     3. ΕΛΙΚΑ ΑΤΕ 4.425.230,90 38,00%
     4. ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ 4.521.166,86 36,50%
     5. ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΑΘ 4.794.306,79 32,23%
     6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 5.145.360,43 26,74%
     7. Θ. ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ 5.248.235,05 25,14%
     8. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ 5.818.418,49 16,22%
     9. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ 22.404.180,00 ΑΡΝΗΤΙΚΗ

και προσωρινός μειοδότης αναδικνυεται η εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ με προσφορά 3.427.743,95 και μέση έκπτωση 53,60%. Στις 29-3-2011 , εντός της νόμιμης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης , υπέβαλλαν
ένσταση κατά του Πρακτικού οι συμμετέχουσες εταιρείες:
1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ και 2) ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ .
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ ενίσταται ισχυριζόμενη ότι:
1ο η εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ ,η οποία όπως αναφέρεται στο Πρακτικό είναι η προσωρινή μειοδότρια , θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό γιατί Α) τα στοιχεία των μετόχων της με τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών που έχουν στην κατοχή τους , όπως αναφέρονται στο μετοχολόγιο, δε συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα συνημμένα αντίγραφα του βιβλίου μετοχών ,Β) η Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι είναι φορολογικά ενήμερη και έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές της για την έδρα της και τα έργα που εκτελεί αυτοτελώς θα έπρεπε αντ’αυτών να αναφέρει ότι καλύπτει και τα έργα που εκτελεί εκτός της έδρας της και σε Κοινοπραξίες ,Γ) δεν υπέβαλλε τον απαιτούμενο αριθμό μηχανοσήμων .
2ο η εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕ θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό διότι Α) ο κύριος που εκπροσώπησε την εταιρεία στο διαγωνισμό και επέδωσε την προσφορά στην επιτροπή δεν είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Β)δεν προσκόμισε τις Βεβαιώσεις ΤΣΜΕΔΕ των στελεχών και των υπαλλήλων της όπως και τις βεβαιώσεις ΤΕΕ και ΤΠΕΔΕ των στελεχών της.
3ο η εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό διότι Α) έκανε χρήση διορθωτικού στις Υ.Δ. και στο Μετοχολόγιο .Β)προέβη στην αντικατάσταση δύο στελεχών του πτυχίου της και δεν πρόλαβε να φέρει Ενημερότητα Πτυχίου ενημερωμένη με την αλλαγή αυτή.
4ο η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό διότι χρησιμοποίησε διορθωτικό στις Υ.Δ. που υπέβαλλε.
Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ ενίσταται ισχυριζόμενη ότι:
1ο η εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ ,η οποία όπως αναφέρεται στο Πρακτικό είναι η προσωρινή μειοδότρια , θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό γιατί Α) η Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι είναι φορολογικά ενήμερη και έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές της για την έδρα της και τα έργα που εκτελεί αυτοτελώς θα έπρεπε αντ’αυτών να αναφέρει ότι καλύπτει και τα έργα που εκτελεί εκτός της έδρας της και σε Κοινοπραξίες ,Β) τα στοιχεία των μετόχων της με τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών που έχουν στην κατοχή τους , όπως αναφέρονται στο μετοχολόγιο, δε συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα συνημμένα αντίγραφα του βιβλίου μετοχών, Γ) δεν υπέβαλλε τον απαιτούμενο αριθμό μηχανοσήμων . Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί ότι :
1ο Α) Η εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ υπέβαλλε στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της το απαραίτητο μετοχολόγιο όπως αυτό ζητείται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Διακήρυξης και το Ν.3969/08 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Έργων ). Δε ζητούνται φωτοτυπίες του βιβλίου των μετοχών και όποια αλλαγή στον αριθμό των μετοχών που έχει ο κάθε εταίρος στην κατοχή του δε συνιστά λόγο αποκλεισμού και ούτε αποκρύπτει δόλο προς το δημόσιο .
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.1 της Διακήρυξης « Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.» Η εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ υπέβαλε τη σχετική Υ.Δ. και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κληθεί να τα προσκομίσει και να ελεγχθούν εφόσον αναδειχθεί μειοδότρια και κληθεί να υπογράψει Σύμβαση άρθρο 4.2 της Διακήρυξης. Τότε θα διαπιστωθεί αν η Υ.Δ. είναι αληθής και εάν είναι ασφαλιστικά ενήμερες και οι Κ/ξίες στις οποίες μετέχει εντός και εκτός της έδρας της .
Γ) Ο αριθμός των απαραίτητων, επί ποινή αποκλεισμού (άρθρο 24.1 της Διακήρυξης ), μηχανοσήμων για τη συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό ήταν 241. Τόσα υπέβαλε η εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ και καταμετρήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού παρουσία όλων των εκπροσώπων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό , καθώς και την επόμενη ημέρα σε επανέλεγχο πριν τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού .
2ο Α) Ο κος Στάϊκος Γ. ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕ, παρέδωσε το φάκελο της προσφοράς ο οποίος περιείχε το Πρακτικό 2530/16-3-2011 του Δ.Σ. της εταιρείας καθώς και το με αρ. 19060 /18-3-11 Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο που τον όριζαν ως εκπρόσωπο δυνάμενο να καταθέσει προσφορά της εταιρείας στην οποία εργάζεται . Συνεπώς τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα καθιστούν νόμιμη την επίδοση της προσφοράς του .Β) Η εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕ έχει προσκομίσει όλες τις απαιτούμενες βεβαιώσεις ΤΣΜΕΔΕ όπως αυτές ζητούνται από το άρθρο 23.2.1 της Διακήρυξης .Οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ΤΕΕ και ΤΠΕΔΕ δεν αναφέρονται στα δικαιολογητικά που ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού.
3ο Α) Η χρήση διορθωτικού στα έγγραφα που συντάσσει ο συμμετέχων, όπως αυτό έπραξε η εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ , δε συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία του Διαγωνισμού. Β)Η εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ.ΑΕ αντικατέστησε δύο από τα στελέχη της, ενώ η ενημερότητα πτυχίου που ήταν σε ισχύ αφορούσε την προηγούμενη σύνθεση της εταιρείας . Συμπληρωματικά κατέθεσε για όλα τα στελέχη ( προηγούμενα και νέα ) τις απαραίτητες βεβαιώσεις και έγγραφα όπως αυτά ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού από τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. Συνεπώς δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού της εταιρείας .
4ο Η χρήση διορθωτικού στα έγγραφα που συντάσσει ο συμμετέχων, όπως αυτό έπραξε η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ , δε συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κρίνει ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες ενστάσεις είναι αβάσιμες και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την απόρριψη των ανωτέρω ενστάσεων.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του έργου: «Οδός Κέχρου – Χλόης» Προϋπολογισμού: 8.685.000,00€ και την ανάδειξη της εταιρείας ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ ως αναδόχου του έργου , με μέση έκπτωση 53,60%.
2. Απορρίπτει τις ενστάσεις των ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ και ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ κατά του διαγωνισμού του πιο πάνω έργου, σύμφωνα με την από 27-5-2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 190 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 459 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 189 2011 Απόφαση 191 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή