Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 191

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 191 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης της μελέτης: «Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191: Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Αντικείμενο του συνόλου της μελέτης είναι ο καθορισμός των εγγειοβελτιωτικών έργων που απαιτούνται προκειμένου να αρδευθεί η περιοχή κατάντη του – υπό κατασκευή – φράγματος Ιασίου. Η Σύμβαση με την οποία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου ανέθεσε στο μελετητικό σχήμα που απαρτίζεται από τα παρακάτω μελετητικά γραφεία :
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Υδραυλική μελέτη)
Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. ( Τοπογραφική μελέτη)
ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη)
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΛΑΤΩΝ ( Γεωργική μελέτη)
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ( Περιβαλλοντική μελέτη)
την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, υπογράφτηκε στις 17 Μαίου 2007 με προϋπολογισμό το ποσό των 372.881,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 443.728,39 € (με Φ.Π.Α.). Έως σήμερα, έχει εγκριθεί η Προκαταρκτική μελέτη (Υδραυλική και Γεωργική), καθώς και η Π.Π.Ε, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί η Μ.Π.Ε. και το σύνολο της Προμελέτης.
Η Μελέτη περιέχει κατ’ αρχήν τις τοπογραφικές αποτυπώσεις των τεσσάρων περιοχών όπου προβλέπεται να κατασκευαστούν οι αντίστοιχες δεξαμενές αναρρύθμισης και τα αντλιοστάσια. Επίσης, έγινε η αποτύπωση του Ξηρορέματος (το ρέμα επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το φράγμα) από την περιοχή του φράγματος έως τη συμβολή του στον ποταμό Λίσσο. Η αποτύπωση αυτή ήταν αναγκαία προκειμένου να μελετηθούν αντιπλημμυρικές επεμβάσεις στο ρέμα αυτό (διευθετήσεις πρανών με συρματοκιβώτια, πρόταση κατασκευής νέας γέφυρας κλπ). Ακόμη, τα παραπάνω σχέδια συνοδεύονται από το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης και υπολογισμών, όπου υπάρχουν και οι φωτογραφίες των στάσεων που κατασκευάστηκαν.
Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της εν λόγω Τοπογραφικής Μελέτης με την υπ’ αρ. 1/6/12-5-2011 Γνωμοδότησή του. Μετά τα παραπάνω και επειδή η Τοπογραφική Μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, τις προδιαγραφές και οδηγίες μας , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης της μελέτης : «Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τοπογραφική μελέτη της μελέτης: «Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 191 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 384 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 190 2011 Απόφαση 192 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή