Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 189

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 189 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189: Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με το αρ. πρωτ. 112/21-10-2009 έγγραφό της, η Ανάδοχος εταιρεία (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ) του έργου του θέματος, υπέβαλλε το 10ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) που αφορά εργασίες αποπεράτωσης του σώματος του φράγματος, τμήμα του επιχώματος υποστήριξης του δεξιού αντερείσματος, καθώς και τμήμα του Διαφραγματικού Τοίχου (Δ/Τ). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου μετά τον έλεγχο του Π.Π.Α.Ε. και αφού προέβη στις παρακάτω διορθώσεις
α) Εκσκαφή σε έδαφος πάσης φύσεως με φορτοεκφόρτωση και σταλία (Α.Τ. – 1.2) : Από 1.553,35 m3 διορθώθηκε σε 0,00 m3.
β) Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής με τη μεταφορά (Α.Τ. – 1.5) : Από 2.054,09 m3 διορθώθηκε σε 500,74 m3
γ) Υλικό ζώνης 3Α ή 3Β (Α.Τ. – 1.9) : Από 10.231,97 m3 διορθώθηκε σε 7.231,97 m3
δ) Επίχωμα υποστήριξης δεξιού αντερείσματος (Α.Τ. – 1.12) : Από 18.212,35 m3 διορθώθηκε σε 16.805,00 m3
ε) Κατασκευή διαφραγματικού τοίχου στεγανότητας φράγματος (Α.Τ. – 2.22) : Από 1.021,44 m3 διορθώθηκε σε 510,72 m3
στ) Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος (2 Ν.Τ. – 4) : Από 374,70 m3 διορθώθηκε σε 266,73 m3 κοινοποίησε τούτο στον Ανάδοχο. Ακολούθησε η εμπρόθεσμη Ένσταση του Αναδόχου , με την οποία αιτείται την ακύρωση της διόρθωσης του 10ου Π.Π.Α.Ε. και επακόλουθα την έγκρισή του ως υποβλήθηκε. Η Υπηρεσία μας, ζήτησε τη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, ο οποίος με έγγραφό του εξέθεσε τις απόψεις του, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Ένσταση θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Αναλυτικά :
α) Η συγκεκριμένη ποσότητα του Άρθρου Α.Τ. – 1.2 αφορά εκσκαφές στο επίχωμα υποστήριξης δεξιού αντερείσματος. Σκοπός της κατασκευής του εν λόγω επιχώματος είναι η βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας του αντερείσματος και η προστασία του από τη διαβρωτική δύναμη των κυματισμών του ταμιευτήρα.
Η ποσότητα αυτή αναλύεται σε δύο μέρη : στην ποσότητα των εκσκαφών (146,00 m3) και στην ποσότητα των αναβαθμών (1.407,35 m3). Ο Ανάδοχος δηλαδή προέβη στην εκσκαφή της επιφάνειας έδρασης του δεξιού αντερείσματος προκειμένου να απομακρυνθεί το στρώμα φυτικής γης, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διάστρωση του επιχώματος σε υγιή βάση. Στη συνέχεια και κατά την κατασκευή του επιχώματος, προέβη στην κατασκευή αναβαθμών με σκοπό – όπως ισχυρίζεται – την αποφυγή ολίσθησης του επιχώματος.
Όμως στην περιγραφή του Άρθρου Α.Τ. – 1.12 (όπου περιγράφεται η κατασκευή του εν λόγω επιχώματος) αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «Στην τιμή περιλαμβάνεται η αφαίρεση στρώματος φυτικής γης για την έδραση του επιχώματος, όπου αυτή απαιτηθεί...». Ομοίως, στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. Π2-10) όπου γίνεται αναφορά στις εκσκαφές που δεν επιμετρώνται γιατί η τιμή τους περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα Άρθρα του Τιμολογίου, αναγράφεται ευκρινώς ότι μία εκ των εργασιών αυτών είναι και οι εκσκαφές «…στη θεμελίωση της υποστήριξης του δεξιού αντερείσματος της λεκάνης κατάκλυσης,…».
Όσο για την κατασκευή των αναβαθμών καθώς και τη χρησιμότητα αυτών, ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι κατηγορηματικός αναφέροντας στο έγγραφό του ότι «…κανένας κίνδυνος ολίσθησης δεν υπάρχει στο προβλεπόμενο από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη χωρίς αναβαθμούς στη θεμελίωση επίχωμα, ενώ και οι αναβαθμοί δε βελτιώνουν στο παραμικρό την όποια ευστάθεια.» Σημειώνεται ότι οι αναβαθμοί δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια της Οριστικής μελέτης, ενώ ο Ανάδοχος ουδέποτε υπέβαλε σχέδια μελέτης εφαρμογής που να προβλέπουν αναβαθμούς, ουδέποτε ΑΔΑ: 4Α357ΛΒ-ΒΥ υπέβαλε κάποιο αίτημα για την ανάγκη κατασκευής των αναβαθμών, αλλά ούτε και ενημέρωσε ποτέ τον επιβλέποντα Μηχανικό κατά τη διάρκεια κατασκευής τους ότι υφίστανται.
Κατά τα λοιπά η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τις απόψεις του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, όπως αυτές εκφράζονται με τα αρ.πρωτ. 8739/9-2-2010 και 8994/14-4-2011 έγγραφά του.
β) Η ποσότητα του Άρθρου 1.5 διορθώνεται αυτομάτως μετά τη διόρθωση της παραγράφου (α) : 2.054,09 – 1.553,35 = 500,74
γ) Η ποσότητα του Άρθρου 1.9 περικόπηκε κατά 3.000,00 m3 όπως υπολογίστηκε από την Υπηρεσία, διότι πολύ απλά δεν υφίσταται, κάτι το οποίο δεν αρνείται και ο Ανάδοχος στην Ένστασή του. Η συγκεκριμένη ποσότητα του υλικού ζώνης 3Α ή 3Β αποτελεί την τελική του στρώση και θα έπρεπε να βρίσκεται στη στέψη του σώματος του φράγματος, πλην όμως ουδέποτε έλαβε χώρα η διάστρωση του υλικού αυτού.
δ) Η ποσότητα του Άρθρου 1.12 μειώνεται αυτόματα κατά 1.407,35 m3 (18.212,35 – 1.407,35 = 16.805,00), μετά τη διαγραφή της ποσότητας αυτής όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο (α).
ε) Ο Διαφραγματικός Τοίχος (Δ/Τ) αποτελεί μια εξειδικευμένη κατασκευή του συνολικού έργου. Πρόκειται για έναν τοίχο πάχους 0,80 m κατασκευασμένο από τσιμεντομπεντονίτη, ο οποίος εκτείνεται κάτω από το φράγμα και σε βάθος περίπου 30,00 m. Σκοπός της κατασκευής του είναι η εξασφάλιση της στεγανότητας κάτωθεν του φράγματος και η αποφυγή των ανεπιθύμητων υδραυλικών απορροών. Η συμβατική του ποσότητα ήταν 12.400 m2 και παρέμεινε ίδια και μετά τη σύνταξη του 1ου και 2ου Α.Π.Ε. Το κόστος κατασκευής του ανέρχεται στα 151,14 €/m2 και το συνολικό του κόστος διαμορφώνεται στο ποσό του 1.874.101,25 €, γεγονός που τον καθιστά το δαπανηρότερο Άρθρο του Τιμολογίου.
Εν συντομία, ο Ανάδοχος ζητεί να πληρωθεί την κατασκευή του τοίχου δύο φορές : ανάντη και κατάντη. Στις απόψεις του Τεχνικού Συμβούλου (με τις οποίες συμφωνεί απόλυτα και η Υπηρεσία μας) όπως αυτές διατυπώνονται στα αρ.πρωτ. 8705/7-1-2010 και 8994/14-4-2011 έγγραφά του, παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή του Τιμολογίου στην οποία διευκρινίζεται ότι η τιμή πληρωμής του Δ/Τ αφορά «….ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως κατασκευασμένου Δ/Τ…», καθώς και το σκεπτικό απόρριψης του αιτήματος αυτού του Αναδόχου
Η ποσότητα συνεπώς του Άρθρου 2.22 μειώνεται αυτομάτως στο μισό : 1.021,44 / 2 = 510,72.
στ) Όσο για την καθαίρεση της υφιστάμενης οδικής γέφυρας που βρισκόταν εντός της λεκάνης κατάκλυσης και αποτελούνταν από δύο μεσόβαθρα και δύο ακρόβαθρα, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : πράγματι η καθαίρεσή της ήταν απαραίτητη διότι εμπόδιζε τις εργασίες κατασκευής του προφράγματος. Πλην όμως, ο ίδιος ο Ανάδοχος με το αρ.πρωτ. 146/24-6-2005 έγγραφό του, προτείνει ότι πρέπει να καθαιρεθούν μόνο το ένα ακρόβαθρο και μεσόβαθρο, καθώς και όλη η ανωδομή. Επανερχόμενος στο θέμα με το αρ.πρωτ. 165/6-7-2005 έγγραφό του, ο Ανάδοχος εμμένει στην άποψή του σχετικά με ποια τμήματα της γέφυρας πρέπει να καθαιρεθούν. Με την ανωτέρω άποψη συντάσσεται και ο Τεχνικός Σύμβουλος με το αρ.πρωτ. 7331/8-7-2005 έγγραφό του. Το έγγραφο αυτό του Συμβούλου, κοινοποιείται στον Ανάδοχο με το αρ.πρωτ. 14289/13-7-2005 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με την υπόδειξη ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση στο να εφαρμοστούν τα προαναφερθέντα.
Χωρίς λοιπόν ποτέ να τεθεί θέμα πλήρους καθαίρεσης της γέφυρας, στο 10ο Π.Π.Α.Ε. εμφανίζεται η ποσότητα των 374,70 m3 που αντιστοιχεί στις ποσότητες της πλήρους καθαίρεσης. Η Υπηρεσία μας υπολόγισε τις ποσότητες του ενός ακρόβαθρου, του ενός μεσόβαθρου και της ανωδομής που είχε υποχρέωση να καθαιρέσει ο Ανάδοχος και κατέληξε στην ποσότητα των 266,73 m3. Σημειώνεται ότι η καθαίρεση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία ούτε του επιβλέποντα μηχανικού, αλλά και ούτε του μόνιμου εκπροσώπου του Τεχνικού Συμβούλου στο έργο, οι οποίοι ουδέποτε ενημερώθηκαν.
Όσον αφορά την αυτοδίκαια έγκριση του Π.Π.Α.Ε. που επικαλείται ο Ανάδοχος μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή του, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω :
i) Σε κανένα σημείο της Νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων, δεν τίθεται ευθέως προθεσμία στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την έγκριση των αναλυτικών επιμετρήσεων και των Π.Π.Α.Ε.
ii) Σε διάστημα δύο μηνών από την υποβολή του 10ου Π.Π.Α.Ε., ο Ανάδοχος παρέλαβε από την Υπηρεσία διορθωμένα το 4ο και 6ο Π.Π.Α.Ε. τα οποία αφορούν εργασίες των ανωτέρω Άρθρων 1.2, 1.12 και 2.22, στα οποία έγιναν οι ίδιες ακριβώς περικοπές και στα οποία ο Ανάδοχος υπέβαλε Ένσταση και Αίτηση Θεραπείας. Συνεπώς ο Ανάδοχος γνώριζε ότι υπήρχε σαφής διαφωνία της Υπηρεσίας στον τρόπο επιμέτρησης των ποσοτήτων των παραπάνω Άρθρων, πολύ πριν παρέλθει το τρίμηνο «αυτοδίκαιας έγκρισης» που επικαλείται. Άρα ο ισχυρισμός του για την αυτοδίκαια έγκριση δε δύναται να εφαρμοστεί σ’ αυτήν την περίπτωση, όπως αναλυτικά επισημαίνει και ο
Τεχνικός Σύμβουλος στο αρ.πρωτ. 8994/14-4-2011 έγγραφό του.
Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της εν λόγω Ένστασης με την υπ’ αρ. 1/4/12-5-2011 Γνωμοδότησή του.
Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου του θέματος σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την γνώμη της υπηρεσίας, του Τεχνικού συμβούλου «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» και την υπ’ αριθμ. 1/4/12-5-2011 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Δ. Ροδόπης, και απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναγράφεται αναλυτικά στο αρ. Πρωτ. 8994/14-4-2011 συνημμένο έγγραφο του Τεχνικού συμβούλου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 189 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 432 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 188 2011 Απόφαση 190 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή