2011 Απόφαση 42

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 42 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Παρανεστίου» του Ε.Π.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 με ΚΑΕ:2010ΕΠ03180019, Προϋπολογισμού: 437.107,44€

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 42:Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας , με το αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕ 280/21-2-2011έγγραφό της καθώς και με την αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚΓΠ- ΔΡ895/17-3-2011 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Δράμας έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό διαγωνισμού κατατέθηκαν 13 προσφορές εκ των οποίων απορρίφθηκε μόνο μία , αυτή του ΜΑΒΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ διότι δεν υπήρχε αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Από τις 12 αποδεκτές προσφορές η πλέον συμφερότερη είναι του ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 51,90%. Στη συνέχεια υποβλήθηκε ένσταση από τον κ. Ταλέα Κωνσταντίνο του Νικολάου κατά του Πρακτικού υποστηρίζοντας ότι ο μειοδότης Ζαχαριάδης Αθανάσιος δεν υπέβαλε πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Γνώμη της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας είναι, ότι πρέπει να απορριφθεί η ένσταση του κ. Ταλέα Κων/νου διότι:
1. Όπως προκύπτει από τον πίνακα καταγραφής και ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών ο μειοδότης Ζαχαριάδης Αθανάσιος υπέβαλε πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και
2. Επιπλέον, η υποβληθείσα ένσταση πρέπει να απορριφθεί για τυπικούς λόγους ως εκπρόθεσμη καθώς δεν υποβλήθηκε εντός 5 ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού (αρ. 4 παρ. 4.1.θ της διακήρυξης διαγωνισμού). Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του προέδρου διαγωνισμού έλαβε χώρα στις 22-12-2010 και η 5ήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων έληξε στις 27-12-2010. Ο κ. Ταλέας υπέβαλε την ένσταση στις 28-12-2010 και συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί εκπρόθεσμη.
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου πρακτικού και την κατακύρωσή του έργου του θέματος, στoν Ζαχαριάδη
Αθανάσιο με ποσοστό έκπτωσης 51,90% καθώς και την απόρριψη της ένστασης του κ. Ταλέα Κων/νου, για
τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Απορρίπτει την ένσταση του κ. Ταλέα Κωνσταντίνου διότι : α) κατατέθηκε εκπρόθεσμα και β) ο μειοδότης Ζαχαριάδης Αθανάσιος υπέβαλε πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
2. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του έργου: «Βελτίωση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Παρανεστίου» του Ε.Π.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 με ΚΑΕ:2010ΕΠ03180019, Προϋπολογισμού: 437.107,44€, στον Ζαχαριάδη Αθανάσιο με ποσοστό έκπτωσης 51,90%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 42 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 695 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 13:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 38 2011 Απόφαση 43 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή