2011 Απόφαση 38

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 38 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177
του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου
ΑΠΟΦΑΣΗ 38: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Φώτω Γιατρέλλη υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: η διεξαγωγή διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και των υπηρεσιών αρμοδιότητός της, μέχρι στιγμής είναι οι εξής:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: 5 όροφοι, τμήματα του Υπογείου, εξωτερικοί είσοδοι (2 κλιμακοστάσια ανατολικά &
1 ράμπα δυτικά), ευρύτερος περιβάλλον χώρος του Διοικητηρίου επί της Πλατείας Διοικητηρίου
2. ΚΤΕΟ: Ισόγειο στη Λεύκη Ξάνθης
3. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 1ος & 3ος όροφος, επί της Μπρωκούμη 30
4. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 5ος & 3ος όροφος, επί της Μπρωκούμη 30 [ΣΗΜ.: Η
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδέχεται να συστεγαστεί με την ΠΕ Ξάνθης στο κτίριο του Διοικητηρίου]
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Γραφεία 1ου ορόφου, επί της 12 Αποστόλων αρ. 21
6. ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ισόγειο, στο 2ο χλμ ΕΟ Ξάνθης – Καβάλας
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Ισόγειο επί της Θ. Δούκα 2Α
8. ΚΕΔΔΥ: Ισόγειο, στεγάζεται στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 1ος όροφος, επί της Λευκίππου 2Α Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα μας βρίσκεται ήδη στο στάδιο σύνταξης σχετικής διακήρυξης, η οποία θα σας αποσταλεί άμεσα προς έγκριση των όρων της. Επειδή δεν έχει εγκριθεί ακόμα Προϋπολογισμός η Διακήρυξή μας θα περιλαμβάνει ειδικό όρο ότι ο διαγωνισμός και η προμήθεια τελούν υπό τον όρο της αίρεσής τους, σε περίπτωση που μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 23 του π.δ. 118/2007) δεν έχει καταρτιστεί Προϋπολογισμός και δεν έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις. Επίσης θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ή ματαιωθούν τα αποτελέσματά του οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση ούτε έχουν άλλη απαίτηση. Προκειμένου να εγκρίνετε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού καθαριότητας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι την 31-12-2010 έληξε η από 30-12-2009 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας μεταξύ του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και της F.C.S ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ενώ την 28-02-2011 έληξε η από το νόμο, τη διακήρυξη και τη σύμβαση προβλεπόμενη Μονομερής Παράταση Σύμβασης, η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’αρ. 156/1-12-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεμάτων Διοίκησης & Οικονομικών του Ν. Δ. Ξάνθης. Άλλη παράταση δεν επιτρέπεται από το νόμο. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης. ΑΔΑ: 4ΑΓΗ7ΛΒ-ΑΓ Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου και λοιπών χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης. Το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό διότι πιστεύει ότι πρέπει να προσληφθεί προσωπικό και όχι να γίνει διαγωνισμός.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 38 /2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 710 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 13:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 41 2011 Απόφαση 42 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή