2011 Απόφαση 43

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 43 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 14ου Νηπιαγωγείου Δράμας» του Ε.Π.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43:Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας , με το αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕ 100/31-1-2011έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό διαγωνισμού κατατέθηκαν 5 προσφορές εκ των οποίων όλες έγιναν δεκτές.
Από τις 5 αποδεκτές προσφορές η πλέον συμφερότερη είναι της ΔΕΚΑΤ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 12,00%.
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου πρακτικού και την κατακύρωσή του διαγωνισμού του έργου του θέματος, στην ΔΕΚΑΤ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 12,00%.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του έργου: «Κατασκευή 14ου Νηπιαγωγείου Δράμας» του Ε.Π.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 , προύπολογισμού 660.743,80€ και ΚΑΕ:2010ΝΑ00880001/277621, στην ΔΕΚΑΤ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 12,00%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 43 /2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 589 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 11:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 42 2011 Απόφαση 44 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή