Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Τ.Ε. - Π.Ε. ΕΒΡΟΥ".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την 843 / 2012 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ( αρθρο 3 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Τ.Ε. - Π.Ε. ΕΒΡΟΥ", με προϋπολογισμό 300.000,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α)
κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 183.976,09 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 58.565,41 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη, μέχρι 29/11/2012 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στης 4/ 12 /2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :
4.1 Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η, τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 και άνω για έργα
κατηγορίας Η/Μ
4.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών , και Α1, Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ.
4.3 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.850,83 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (_6_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (_6_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)).
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2012 πρόβλεψη 20% (ΚΕ: 110000011) με πίστωση για το έτος 2012 100.000,00€
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Κατεβάστε την περίληψη (pdf)

Διαβάστηκε 1434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013 13:15

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή