Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου.

Περίληψη διακήρυξης (pdf)

Διακήρυξη (pdf)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τηςΠ.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) χρονικής περιόδου ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (454.439,10€) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. με δυνατότητα προσφοράς και για μέρος της προμήθειας.
1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25513-50570, 57215 FAX: 25513-50404
E−mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: www.pamth.gov.gr
2. Αριθμός προκήρυξης: 06/2012
3. Είδος σύμβασης : Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας διεθνούς δημόσιου τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, δίνοντας έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή του είδους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)
6. Διάρκεια σύμβασης.
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους.
7. Προϋπολογισμός σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 454.439,10 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.
8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της προμήθειας υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου): Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ : 68100, Τηλέφωνο: 25513-50570 και 25513-57215, FAX: 25513-50404 και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr
9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.
α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 15/1/2013 και ώρα 14.30. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι το Τμήμα Προμηθειών της Π.Α.Μ.Θ.
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/1/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.
11.Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο απασχόλησης την εμπορία και πώληση υγρών καυσίμων. Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες:
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 11 της διακήρυξης
12. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
13. Τόπος – Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προμηθευτή απ’ ευθείας στις αποθήκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. Ως αποθήκες νοούνται και τα αυτοκίνητα ή μηχανήματα έργων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για προμήθειες από βενζιναντλίες πρατηρίων, εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις παροχής στις παραλήπτριες Υπηρεσίες. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών μπορούν να υποδείξουν πρατήριο στις πόλεις για τις προμήθειες καυσίμων από αντλίες. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.
14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους.
15. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης προμήθειας ( συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.).
16. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.
18. Πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδιαυπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Διαβάστηκε 2285 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 13:57

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή