Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση δράσεων «Δημοσιότητας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης και κεφαλαιοποίησης» του έργου με τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση δράσεων«Δημοσιότητας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης και κεφαλαιοποίησης» του έργου με τίτλο«EnergyEfficiencyinLow-incomeHousingintheMediterranean/Ενεργειακή αναβάθμιση κοινωνικών κατοικιών στη Μεσόγειο» και ακρωνύμιοELIH-MEDτου Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού μέχρι εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτά (137.149,80 €) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

Σχετικά Αρχεία

Τεύχος Προκήρυξης

Διευκρινίσεις (20/05/2013)

Διευκρινίσεις (29/05/2013)

Διευκρινίσεις (06/06/2013)

Παράρτημα ΙΙ

Brochure

Leaflet

Rollups

Application Form

Διαβάστηκε 1648 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2013 15:54

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή