Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ.Τ.Ε. - Π.Ε. ΕΒΡΟΥ" με προϋπολογισμό 300.000,00€ με Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την 688/2013 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ( αρθρο 3 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ.Τ.Ε. - Π.Ε. ΕΒΡΟΥ" με προϋπολογισμό 300.000,00€ με Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 185.021,87 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά) και β) κατηγορίαΗλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 58.565,41 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη, μέχρι 10 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στης 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η, τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 και άνω για έργα
κατηγορίας Η/Μ
4.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου εφόσον ανήκουν στην στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών , και Α1, Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ.
4.3 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.871,75 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (_6_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (_6_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)).
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις “έσοδα τελών, αδείας και μεταβίβασης οχημάτων” Κ.Α.Ε. 4071.9779.0003 οικ. Έτους 2013 (Κ.Ε.: 131001008) του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Με πίστωση για το έτος 2013 200.000,00 €, και πίστωση για το έτος 2014 100.000,00 €
7. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
KOMOTHNH 12 / 9 /2013


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ

Κατεβάστε την περίληψη

Διαβάστηκε 1213 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 08:36

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή